Cloud Print
In từ mọi thiết bị tới một máy in kết nối với đám mây.
Chuyển tới Cloud Print của tôi
In từ mọi nơi
Kết nối máy in với Tài khoản Google của bạn trong vài giây và bắt đầu in ngay lập tức.
In mọi thứ
Bất kỳ thiết bị kết nối web nào đều có thể sử dụng Google Cloud Print.
Chia sẻ và quản lý máy in
Quản lý máy in và các lệnh in cũng như chia sẻ máy in một cách an toàn từ Tài khoản Google của bạn.
Hoạt động trên Google
In từ Chrome
Bạn có thể in bất kỳ tab đang mở nào trong Chrome bằng Google Cloud Print.
Hoạt động với các ứng dụng của Google
Nếu bạn sử dụng Gmail hoặc Drive, bạn có thể in các email, tài liệu, bảng tính và tệp khác.
Tại sao nên sử dụng Cloud Print?
Tính năng này an toàn và bảo mật
Tài liệu của bạn sẽ được xóa khỏi máy chủ của Google khi in xong.
Tính năng này sẵn sàng cho doanh nghiệp
Sử dụng Google Cloud Print để bổ sung hoặc thay thế cơ sở hạ tầng in của tổ chức bạn.
Tính năng này hoạt động trên Chromebook
In bất kỳ trang web nào trên Chromebook hoặc từ các ứng dụng web của bạn.
Tính năng này giúp cho việc chia sẻ trở nên dễ dàng
Chia sẻ máy in bạn sở hữu với những cá nhân đáng tin cậy.
Ứng dụng được đề xuất
Chrome
Gmail
Lái xe
Tài liệu
Trang tính
Trang trình bày
Google Cloud Print hoạt động với nhiều ứng dụng và nhiều ứng dụng khác được bổ sung thường xuyên.
Doanh nghiệp
Tài nguyên cho các quản trị viên hệ thống đang tìm cách áp dụng Google Cloud Print trong tổ chức của họ nhằm bổ sung hoặc thay thế cơ sở hạ tầng in hiện có hoặc như một phần trong quy trình cài đặt Chromebook.
Nhà phát triển
Tích hợp Google Cloud Print vào ứng dụng của bạn.