Điều khoản dịch vụ bổ sung của Google Chrome và Chrome OS

Bằng việc sử dụng Chrome hoặc Chrome OS, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Google có tại https://policies.google.com/terms cũng như các Điều khoản dịch vụ bổ sung sau đây của Google Chrome và Chrome OS.

Các Điều khoản dịch vụ bổ sung này của Google Chrome và Chrome OS áp dụng cho phiên bản mã thực thi của Chrome và Chrome OS. Bạn có thể sử dụng miễn phí hầu hết mã nguồn dành cho Chrome theo thỏa thuận cấp phép phần mềm nguồn mở tại https://code.google.com/chromium/terms.html.

Bạn phải tuân thủ các điều khoản bổ sung dưới đây khi sử dụng một số thành phần của Chrome và Chrome OS:

AVC

SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP DANH MỤC BẰNG SÁNG CHẾ AVC CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG CÁ NHÂN HOẶC CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG KHÁC KHÔNG NHẬN THÙ LAO ĐỂ (i) MÃ HÓA VIDEO THEO CHUẨN AVC (“VIDEO AVC”) VÀ/HOẶC (ii) GIẢI MÃ VIDEO AVC DO NGƯỜI DÙNG CÁ NHÂN MÃ HÓA LIÊN QUAN ĐẾN MỘT HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ/HOẶC GIẢI MÃ VIDEO AVC LẤY TỪ MỘT NHÀ CUNG CẤP VIDEO CÓ GIẤY PHÉP CUNG CẤP VIDEO AVC. GIẤY PHÉP KHÔNG ĐƯỢC CẤP HOẶC XEM NHƯ ĐƯỢC CẤP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO KHÁC. BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN TỪ MPEG LA, L.L.C BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀO HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome có thể bao gồm một hoặc nhiều thành phần được cung cấp bởi Adobe Systems Incorporated và Adobe Software Ireland Limited (gọi chung là “Adobe”). Việc sử dụng phần mềm của Adobe khi được cung cấp bởi Google (“Phần mềm của Adobe”) phải tuân thủ các điều khoản bổ sung dưới đây (“Các điều khoản của Adobe”). Bạn, thực thể nhận Phần mềm của Adobe, dưới đây sẽ được gọi là “Người tái cấp phép”.

1. Giới hạn cấp phép.

(a) Flash Player, Phiên bản 10.x chỉ được thiết kế làm trình cắm của trình duyệt. Người tái cấp phép không được sửa đổi hay phân phối Phần mềm này của Adobe cho bất kỳ việc sử dụng nào ngoài làm trình cắm của trình duyệt để phát lại nội dung trên trang web. Ví dụ: Người tái cấp phép sẽ không được sửa đổi Phần mềm này của Adobe để cho phép sự tương hỗ với các ứng dụng chạy bên ngoài trình duyệt (ví dụ: các ứng dụng độc lập, tiện ích, giao diện người dùng của thiết bị).

(b) Người tái cấp phép sẽ không tiết lộ bất kỳ API của Flash Player, Phiên bản 10.x qua giao diện trình cắm của trình duyệt theo cách cho phép các tiện ích mở rộng đó được sử dụng để phát lại nội dung trên trang web dưới dạng một ứng dụng độc lập.

(c) Không được sử dụng Phần mềm Chrome-Reader để kết xuất bất kỳ tài liệu PDF hoặc EPUB nào dùng giao thức hoặc hệ thống quản lý quyền số hóa nào ngoài Adobe DRM.

(d) Adobe DRM phải được bật trong Phần mềm Chrome-Reader cho tất cả các tài liệu PDF và EPUB được bảo vệ bằng Adobe DRM.

(e) Phần mềm Chrome-Reader không được, ngoại trừ khi được cho phép rõ ràng qua các thông số kỹ thuật, vô hiệu hóa bất kỳ khả năng nào được cung cấp bởi Adobe trong Phần mềm của Adobe, bao gồm nhưng không giới hạn, hỗ trợ các định dạng PDF và EPUB và Adobe DRM.

2. Truyền dưới dạng điện tử. Người tái cấp phép có thể cho phép tải xuống Phần mềm của Adobe từ trang web, Internet, mạng nội bộ hoặc công nghệ tương tự (“Truyền dưới dạng Điện tử”) miễn là Người tái cấp phép đồng ý rằng bất kỳ phân phối nào của Phần mềm của Adobe bởi Người cấp phép, bao gồm các phân phối trên CD-ROM, DVD-ROM hoặc phương tiện lưu trữ khác và Truyền dưới dạng Điện tử, nếu được cho phép một cách rõ ràng, sẽ phải tuân thủ các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép. Liên quan đến Truyền dưới dạng Điện tử được chấp thuận dưới đây, Người tái cấp phép đồng ý triển khai bất kỳ giới hạn sử dụng hợp lý nào do Adobe đặt ra, bao gồm các giới hạn liên quan đến bảo mật và/hoặc các giới hạn phân phối đến người dùng cuối của Sản phẩm của Người tái cấp phép.

3. EULA và các điều khoản phân phối.

(a) Người tái cấp phép phải đảm bảo rằng Phần mềm của Adobe được phân phối đến người dùng cuối theo thỏa thuận người dùng cuối có hiệu lực thi hành, có lợi cho Người tái cấp phép và nhà cung cấp phần mềm, có ít nhất một trong các điều khoản tối thiểu dưới đây (“Cấp phép Người dùng Cuối”): (i) nghiêm cấm phân phối và sao chép, (ii) nghiêm cấm sửa đổi và tạo các sản phẩm phát sinh, (iii) nghiêm cấm dịch ngược, thiết kế đối chiếu, tách rời và nói cách khác là làm giảm hiệu quả của Phần mềm của Adobe về hình thức mà con người có thể hiểu được, (iv) điều khoản cho biết quyền sở hữu Sản phẩm của Người tái cấp phép (như được định nghĩa trong Mục 8) bởi Người tái cấp phép và những người cấp phép của Sản phẩm, (v) sự từ chối các thiệt hại gián tiếp, cá biệt, ngẫu nhiên và bị phạt và (vi) các từ chối và giới hạn tiêu chuẩn ngành, bao gồm, như được áp dụng: từ chối tất cả bảo đảm do luật pháp quy định hiện hành, trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép.

(b) Người tái cấp phép phải đảm bảo rằng Phần mềm của Adobe được phân phối cho các nhà phân phối của Người tái cấp phép theo thỏa thuận cấp phép phân phối có hiệu lực thi hành, có lợi cho Người tái cấp phép và các nhà cung cấp Phần mềm, theo các điều khoản bảo vệ Adobe như các Điều khoản của Adobe.

4. Nguồn mở. Người tái cấp phép sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp cấp hoặc có ý định cấp, cho bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ quyền hoặc miễn trừ nào theo các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của Adobe để quyền sở hữu trí tuệ đó tuân thủ giấy phép hoặc kế hoạch mã nguồn mở mà có hoặc có thể được hiểu là một yêu cầu như một điều kiện của việc sử dụng, sửa đổi và/hoặc phân phối, Phần mềm của Adobe: (i) được công bố hoặc phân phối dưới dạng mã nguồn; (ii) được cấp phép với mục đích tạo các sản phẩm phát sinh; hoặc (iii) có thể phân phối lại miễn phí. Với các mục đích làm cho dễ hiểu, các hạn chế đã được nêu ở trên không ngăn Người tái cấp phép phân phối và Người tái cấp phép sẽ phân phối Phần mềm của Adobe kèm theo Phần mềm của Google, mà không tính phí.

5. Các điều khoản bổ sung. Đối với bất kỳ bản cập nhật, bản nâng cấp, các phiên bản mới nào của Phần mềm của Adobe (gọi chung là “Bản nâng cấp”) được cung cấp cho Người tái cấp phép, Adobe bảo lưu quyền yêu cầu các điều khoản và điều kiện bổ sung chỉ có thể áp dụng đối với Bản nâng cấp và các phiên bản trong tương lai trong đó và chỉ trong phạm vi các hạn chế đó được Adobe áp dụng đối với tất cả những người được cấp phép Bản nâng cấp đó. Nếu Người tái cấp phép không đồng ý với các điều khoản hoặc điều kiện bổ sung đó, Người tái cấp phép sẽ không có quyền cấp phép đối với Bản nâng cấp đó và các quyền cấp phép của Người tái cấp phép đối với Phần mềm của Adobe sẽ tự động chấm dứt vào ngày thứ 90 kể từ ngày các điều khoản bổ sung đó được cung cấp cho Người tái cấp phép.

6. Thông báo quyền sở hữu. Người tái cấp phép sẽ không và sẽ yêu cầu các nhà phân phối của mình không, xóa hay thay đổi, theo bất kỳ cách thức nào, các thông báo bản quyền, thương hiệu, biểu trưng hoặc các thông báo có liên quan hoặc thông báo quyền sở hữu khác của Adobe (và nhà cấp phép của Adobe, nếu có) xuất hiện trên hoặc trong Phần mềm của Adobe hoặc các tài liệu kèm theo.

7. Các yêu cầu kỹ thuật. Người tái cấp phép và nhà phân phối của Người tái cấp phép chỉ có thể phân phối Phần mềm của Adobe và/hoặc Bản nâng cấp cho các thiết bị (i) đáp ứng các thông số kỹ thuật được đăng trên http://www.adobe.com/mobile/licensees, (hoặc trang web của người kế nghiệp thêm vào đó) và (ii) đã được xác minh bởi Adobe như được quy định dưới đây.

8. Xác minh và cập nhật. Người tái cấp phép phải gửi đến Adobe mỗi sản phẩm của Người tái cấp phép (và mỗi phiên bản thêm vào đó) chứa Phần mềm và/hoặc Bản nâng cấp của Adobe (“Sản phẩm của Người tái cấp phép”) không đáp ứng các tiêu chí miễn Xác minh Thiết bị được truyền đạt bởi Google, cho Adobe để xác minh. Người tái cấp phép sẽ trả phí cho mỗi nội dung gửi do Người tái cấp phép thực hiện khi mua các gói xác minh theo các điều khoản hiện hành đến thời điểm hiện tại của Adobe được nêu rõ tại http://flashmobile.adobe.com/. Quá trình xác minh sẽ được thực hiện theo quy trình hiện hành đến thời điểm hiện tại như được mô tả tại http://flashmobile.adobe.com/ (“Xác minh”).

9. Tiểu sử và trung tâm điện thoại. Người tái cấp phép sẽ được nhắc nhập thông tin tiểu sử nhất định về Sản phẩm của Người tái cấp phép như một phần của quá trình Xác minh hoặc một số phương pháp khác và Người tái cấp phép sẽ cung cấp các thông tin đó cho Adobe. Adobe có thể (i) sử dụng thông tin tiểu sử đó cần thiết ở mức độ phù hợp để xác minh Sản phẩm của Người tái cấp phép (nếu sản phẩm đó tuân thủ Xác minh) và (ii) có thể hiển thị thông tin đó trong “hệ thống Thông tin Thiết bị của Adobe”, có tại https://devices.adobe.com/partnerportal/ và cung cấp qua công cụ và dịch vụ xây dựng và phát triển của Adobe và cho phép nhà phát triển và người dùng cuối xem cách nội dung hoặc ứng dụng đó được hiển thị trong Sản phẩm của Người tái cấp phép (ví dụ: cách các hình ảnh video hiển thị trong các điện thoại nhất định).

10. Xuất. Người tái cấp phép thừa nhận rằng các luật và quy định của Hoa Kỳ hạn chế xuất khẩu và tái xuất khẩu hàng hóa và dữ liệu kỹ thuật có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, trong đó có thể bao gồm Phần mềm của Adobe. Người tái cấp phép đồng ý rằng sẽ không xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Phần mềm của Adobe, mà không có các giấy phép thích hợp của Hoa Kỳ và chính quyền nước ngoài, nếu có.

11. Điều khoản chuyển giao kỹ thuật.

(a) Ngoại trừ theo các quyền hoặc thỏa thuận có thể áp dụng ở trên, từ hoặc với các bên có thể áp dụng, Người tái cấp phép sẽ không sử dụng và sẽ không cho phép việc sử dụng, Phần mềm của Adobe để mã hóa hoặc giải mã dữ liệu chỉ âm thanh mp3 (.mp3) trên bất kỳ thiết bị nào không phải là máy tính cá nhân (ví dụ: điện thoại di động hoặc bộ giải mã), cũng như không được sử dụng hoặc truy cập các bộ mã hóa hoặc bộ giải mã mp3 có chứa Phần mềm của Adobe từ bất kỳ sản phẩm nào ngoài Phần mềm của Adobe. Phần mềm của Adobe có thể được sử dụng để mã hóa hoặc giải mã dữ liệu MP3 chứa trong tệp swf hoặc flv, chứa video, hình ảnh hoặc dữ liệu khác. Người tái cấp phép sẽ thừa nhận rằng việc sử dụng Phần mềm của Adobe trên các thiết bị không phải là máy tính cá nhân, như được mô tả trong phần bị cấm trong phần này, có thể yêu cầu thanh toán tiền bản quyền tác giả cấp phép hoặc số tiền khác cho các bên thứ ba - những người có thể giữ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến công nghệ MP3 và thừa nhận rằng Adobe cũng như Người tái cấp phép sẽ không thanh toán bất kỳ tiền bản quyền tác giả nào hoặc số tiền khác do việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Nếu Người tái cấp phép yêu cầu bộ mã hóa hoặc giải mã MP3 cho việc sử dụng đó, Người tái cấp phép phải chịu trách nhiệm lấy giấy phép quyền sở hữu trí tuệ cần thiết, bao gồm bất kỳ quyền của bằng sáng chế hiện hành nào.

(b) Người tái cấp phép sẽ không sử dụng, sao chép, tái tạo và sửa đổi (i) mã nguồn On2 (được cung cấp dưới đây dưới dạng một thành phần của Mã Nguồn) cần thiết để kích hoạt Phần mềm của Adobe để giải mã video theo định dạng tệp video Flash (.flv hoặc .f4v) và (ii) mã nguồn Sorenson Spark (được cung cấp dưới đây dưới dạng một thành phần của Mã Nguồn) cho mục đích giới hạn của việc sửa lỗi và nâng cao hiệu suất cho Phần mềm của Adobe. Tất cả các codec được cung cấp bằng Phần mềm của Adobe chỉ có thể sử dụng và phân phối dưới dạng một phần được tích hợp của Phần mềm của Adobe và không thể được truy cập bởi bất kỳ ứng dụng nào khác, bao gồm các ứng dụng khác của Google.

(c) Mã Nguồn có thể được cung cấp với AAC codec và/hoặc HE-AAC codec (“AAC Codec”). Việc sử dụng AAC Codec được quyết định với Người tái cấp phép muốn lấy giấy phép sử dụng bằng sáng chế thích hợp bao gồm các bằng sáng chế cần thiết được cung cấp bởi VIA Licensing, cho các sản phẩm cuối hoặc trong đó AAC Codec sẽ được sử dụng. Người tái cấp phép thừa nhận và đồng ý rằng Adobe sẽ không cung cấp giấy phép sử dụng bằng sáng chế cho AAC Codec theo Thỏa thuận này cho Người tái cấp phép hoặc những người tái cấp phép của Adobe.

(d) MÃ NGUỒN CÓ THỂ CHỨA MÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP DANH MỤC BẰNG SÁNG CHẾ AVC VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI CỦA KHÁCH HÀNG NHẰM (i) MÃ HÓA VIDEO TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN CỦA AVC (“VIDEO AVC”) VÀ/HOẶC (ii) GIẢI MÃ VIDEO AVC ĐƯỢC MÃ HÓA BỞI KHÁCH HÀNG ĐÃ THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC CÓ ĐƯỢC TỪ ĐỐI TÁC VIDEO ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP CUNG CẤP VIDEO AVC. CÁC HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG KHÁC SẼ KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẶC NGỤ Ý CẤP PHÉP. BẠN CÓ THỂ THU THẬP THÊM THÔNG TIN TỪ MPEG LA, L.L.C. Xem http://www.mpegla.com

12. Cập nhật. Người tái cấp phép sẽ không phá hỏng các nỗ lực của Google hoặc Adobe nhằm cập nhật Phần mềm của Adobe trong tất các các sản phẩm của Người tái cấp phép kết hợp Phần mềm của Adobe dưới dạng kèm theo Phần mềm của Google (“Sản phẩm của Người tái cấp phép”).

13. Ghi nhận tác giả và thông báo quyền sở hữu. Người tái cấp phép sẽ liệt kê Phần mềm của Adobe trong các thông số khả dụng công cộng của Sản phẩm của Người tái cấp phép và bao gồm việc ghi nhãn thích hợp Phần mềm của Adobe (đặc biệt ngoại trừ biểu trưng công ty của Adobe) trong tài liệu đóng gói hoặc tiếp thị Sản phẩm của Người tái cấp phép theo cách thức nhất quán với việc ghi nhãn hiệu các sản phẩm của bên thứ ba khác có trong Sản phẩm của Người tái cấp phép.

14. Không bảo đảm. PHẦN MỀM CỦA ADOBE CUNG CẤP CHO NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ TÁI TẠO “NHƯ NGUYÊN GỐC” VÀ ADOBE KHÔNG BẢO ĐẢM CHO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU QUẢ CỦA PHẦN MỀM ĐÓ. ADOBE VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA ADOBE KHÔNG VÀ KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM CHO HIỆU QUẢ HOẶC KẾT QUẢ DO VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA ADOBE. NGOẠI TRỪ BẤT KỲ BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ HOẶC ĐIỀU KHOẢN TRONG PHẠM VI TƯƠNG TỰ KHÔNG THỂ HOẶC KHÔNG THỂ BỊ LOẠI KHỎI HOẶC GIỚI HẠN BỞI LUẬT ÁP DỤNG CHO NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP TRONG KHU VỰC PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP, ADOBE VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA ADOBE KHÔNG THỰC HIỆN BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN (ĐƯỢC DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý THEO ĐẠO LUẬT, LUẬT CHUNG, QUY ĐỊNH CỦA HẢI QUAN, VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HÌNH THỨC KHÁC) ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, KHẢ NĂNG BÁN SẢN PHẨM, TÍCH HỢP, MỨC ĐỘ THỎA MÃN HOẶC PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO. NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP ĐỒNG Ý RẰNG NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP SẼ KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, ĐƯỢC DIỄN ĐẠT HAY NGỤ Ý, THAY MẶT CHO ADOBE.

15. Giới hạn trách nhiệm pháp lý. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ADOBE HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA ADOBE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI, KHIẾU NẠI HOẶC CHI PHÍ NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN HOẶC BẤT KỲ MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT KHOẢN TIẾT KIỆM NÀO NGAY CẢ KHI ĐẠI DIỆN CỦA ADOBE ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG MẤT MÁT, THIỆT HẠI, KHIẾU NẠI HOẶC CHI PHÍ NHƯ VẬY HOẶC VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO TỪ BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ ĐÃ NÓI Ở TRÊN ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP THUỘC KHU VỰC PHÁP LÝ NƠI NGƯỜI TÁI CẤP PHÉP SINH SỐNG. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHUNG CỦA ADOBE VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA ADOBE TRONG HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN LÀ MỘT NGHÌN ĐÔ LA MỸ (1.000 USD). Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này giới hạn trách nhiệm pháp lý của Adobe đối với Người tái cấp phép trong trường hợp xảy ra tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Adobe hoặc do hành vi lừa đảo (gian lận). Adobe sẽ hành động thay mặt cho các nhà cung cấp của Adobe với mục đích từ chối, loại trừ và/hoặc giới hạn các nghĩa vụ, bảo đảm và trách nhiệm pháp lý như được quy định trong Thỏa thuận này nhưng không đề cập đến khía cạnh nào cũng như đối với mục đích nào khác.

16. Điều khoản bảo vệ nội dung

(a) Các định nghĩa.

“Các quy tắc về tuân thủ và độ chắc chắn” có nghĩa là tài liệu nêu rõ các quy tắc về tuân thủ và độ chắc chắn dành cho Phần mềm của Adobe có tại http://www.adobe.com/mobile/licensees hoặc trang web của người kế nghiệp thêm vào đó.

“Chức năng bảo vệ nội dung” có nghĩa là các chức năng của Phần mềm của Adobe được thiết kế nhằm đảm bảo tuân thủ Các quy tắc về tuân thủ và độ chắc chắn và ngăn phát lại, sao chép, sửa đổi, phân phối lại hoặc các hành động khác đối với nội dung kỹ thuật số được người dùng Phần mềm Adobe phân phối tiêu thụ khi các hành động đó không được chủ sở hữu của nội dung kỹ thuật số đó hoặc nhà phân phối được cấp phép của nội dung đó cho phép.

“Mã bảo vệ nội dung” có nghĩa là mã trong các phiên bản nhất định được chỉ định của Phần mềm của Adobe để bật Chức năng bảo vệ nội dung nhất định.

“Khóa” có nghĩa là giá trị mật mã có trong Phần mềm của Adobe được sử dụng để giải mã nội dung kỹ thuật số.

(b) Hạn chế cấp phép. Quyền của Người tái cấp phép nhằm thực thi các giấy phép đối với Phần mềm của Adobe phải tuân thủ các hạn chế và nghĩa vụ bổ sung dưới đây. Người tái cấp phép sẽ đảm bảo khách hàng của Người tái cấp phép tuân thủ các hạn chế và nghĩa vụ này trong cùng phạm vi được áp dụng cho Người tái cấp phép đối với Phần mềm của Adobe; bất kỳ việc không tuân thủ nào đối với các hạn chế và nghĩa vụ bổ sung này của khách hàng của Người tái cấp phép sẽ được coi như là sự vi phạm cụ thể của Người tái cấp phép.

b.1. Người tái cấp phép và khách hàng chỉ có thể phân phối Phần mềm của Adobe đáp ứng Các quy tắc về tuân thủ và độ chắc chắn như đã được Người tái cấp phép khẳng định trong quá trình xác minh được mô tả ở trên trong các Điều khoản của Adobe.

b.2. Người được cấp phép thứ cấp không được (i) phá hủy Chức năng bảo vệ nội dung của Phần mềm Adobe hoặc bất kỳ Phần mềm có liên quan nào của Adobe để mã hóa hoặc giải mã nội dung kỹ thuật số được người dùng Phần mềm Adobe ủy quyền sử dụng hoặc (ii) phát triển hoặc phân phối các sản phẩm được thiết kế nhằm phá hủy Chức năng bảo vệ nội dung của phần mềm Adobe hoặc bất kỳ Phần mềm Adobe nào để mã hóa hoặc giải mã nội dung kỹ thuật số được người dùng phần mềm Adobe ủy quyền sử dụng.

(c) Không được sử dụng Phần mềm Chrome-Reader để hiển thị bất kỳ tài liệu PDF hoặc EPUB nào dùng giao thức hoặc hệ thống quản lý quyền số hóa không phải Adobe DRM.

(d) Biện pháp mang tính bắt buộc. Người tái cấp phép đồng ý rằng sự vi phạm Thỏa thuận này có thể làm tổn hại đến Chức năng bảo vệ nội dung của Phần mềm của Adobe và có thể dẫn đến thiệt hại duy nhất và lâu dài đối với các lợi ích của Adobe và những chủ sở hữu của nội dung kỹ thuật số vốn dựa vào Chức năng bảo vệ nội dung đó cũng như đồng ý rằng các thiệt hại về tài chính có thể không thích đáng để bồi thường một cách đầy đủ cho các thiệt hại đó. Do đó, Người tái cấp phép đồng ý thêm rằng Adobe có thể có quyền tìm kiếm biện pháp mang tính bắt buộc nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế các thiệt hại do bất kỳ sự vi phạm nào như vậy gây ra, ngoài các thiệt hại về tài chính.

17. Bên thụ hưởng thứ ba được chỉ định. Adobe Systems Incorporated và Adobe Software Ireland Limited là các bên thụ hưởng thứ ba trong thỏa thuận của Google với Người tái cấp phép đối với Phần mềm của Adobe, bao gồm nhưng không giới hạn, các Điều khoản của Adobe. Người tái cấp phép đồng ý, bất kể điều gì trái ngược với thỏa thuận của Người tái cấp phép với Google, rằng Google có thể tiết lộ danh tính của Người tái cấp phép cho Adobe và chứng thực bằng văn bản rằng Người tái cấp phép đã tham gia thỏa thuận cấp phép với Google bao gồm các Điều khoản của Adobe. Người tái cấp phép phải có thỏa thuận với mỗi người trong số những người được cấp phép của mình và nếu những người được cấp phép đó được phép phân phối lại Phần mềm của Adobe, thỏa thuận đó sẽ bao gồm các Điều khoản của Adobe.

Ngoài ra, bạn phải tuân thủ những điều khoản sau đây khi sử dụng các thành phần nhất định của Chrome OS:

MPEG-4

SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP DANH MỤC BẰNG SÁNG CHẾ HÌNH ẢNH MPEG-4 CHO MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI CỦA NGƯỜI DÙNG CÁ NHÂN ĐỂ (i) MÃ HÓA VIDEO THEO CHUẨN HÌNH ẢNH MPEG-4 ("VIDEO MPEG-4") VÀ/HOẶC (ii) GIẢI MÃ VIDEO MPEG-4 DO NGƯỜI DÙNG CÁ NHÂN MÃ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC GIẢI MÃ VIDEO MPEG-4 LẤY TỪ MỘT NHÀ CUNG CẤP VIDEO ĐƯỢC MPEG LA CẤP PHÉP CUNG CẤP VIDEO MPEG-4. GIẤY PHÉP KHÔNG ĐƯỢC CẤP HOẶC XEM NHƯ ĐƯỢC CẤP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO KHÁC. BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN TỪ MPEG LA, LLC, KỂ CẢ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CHO QUẢNG CÁO, THƯƠNG MẠI VÀ NỘI BỘ BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀO HTTP://WWW.MPEGLA.COM.