Bạn có ứng dụng web cũ hơn?

Hỗ trợ trình duyệt cũ có thể giúp bạn.

Tổ chức của bạn có thể sử dụng các ứng dụng web được xây dựng cho trình duyệt mà hiện tại một số phiên bản đã cũ. Triển khai Chrome mở ra lợi ích của web hiện đại, cung cấp mức bảo mật cao hơn cho CNTT cộng với tốc độ và khả năng chạy các ứng dụng doanh nghiệp mới nhất dành cho nhân viên.

Hỗ trợ trình duyệt cũ của Chrome cho phép nhân viên chuyển tự động giữa Chrome và trình duyệt khác. Bộ phận CNTT chỉ định trang web nào nên khởi chạy trong trình duyệt thứ hai và triển khai chính sách này của Chrome cho tổ chức.

Nhận hỗ trợ cho trình duyệt cũ