Bạn đã đăng xuất nên Tìm kiếm sẽ không lưu bất kỳ dữ liệu nào vào Tài khoản Google.

Hãy tìm hiểu về hoạt động Tìm kiếm khi đăng xuất của bạn và khám phá cách dữ liệu này giúp các dịch vụ của Google hoạt động hiệu quả cho bạn.

Hoạt động Tìm kiếm của bạn

Mỗi lần sử dụng Tìm kiếm, bạn đều tạo dữ liệu, như các cụm từ bạn tìm kiếm, vị trí của thiết bị bạn sử dụng để tìm kiếm và các đường liên kết mà bạn tương tác

Khi bạn đã đăng xuất, chúng tôi liên kết dữ liệu đó với một cookie hoặc một mã nhận dạng duy nhất tương tự khác.
Hoạt động tìm kiếm khi đã đăng xuất
Xác định xem Google có thể sử dụng nội dung tìm kiếm trên google.com từ trình duyệt này để cung cấp các mục đề xuất và kết quả phù hợp hơn không
Bật
Cách dữ liệu hoạt động giúp Tìm kiếm hoạt động
Tìm hiểu cách dữ liệu hoạt động giúp Tìm kiếm hoạt động hiệu quả cho bạn và những người dùng khác
Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn
Đăng nhập để xem xét và quản lý dữ liệu của bạn trên các sản phẩm của Google, bao gồm cả Tìm kiếm. Khi bạn đăng nhập, Google có thể áp dụng các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn trên tất cả các thiết bị đã đăng nhập.
Các tùy chọn khác để quản lý quyền riêng tư của bạn
Menu chính