Chia sẻ câu chuyện của bạn.

Chúng tôi rất muốn biết Google Ad Grants đã giúp tổ chức phi lợi nhuận của bạn làm được nhiều điều hơn như thế nào. Vui lòng dành chút thời gian để chia sẻ câu chuyện của bạn. Chúng tôi sẽ thường xuyên chọn những câu chuyện mới để hiển thị trên trang web này.

Nhập id email hợp lệ. {[ formCtrl.serverErrors.email ]}
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.job_title ]}
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.nonprofit_name ]}
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.industry ]}
Vui lòng cung cấp URL đầy đủ (ví dụ: http://www.google.com)
Nhập url hợp lệ. {[ formCtrl.serverErrors.website ]}
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.city ]}
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.usState ]}
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.country ]}
xxx-xxx-xxxx
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.adwords_account_number ]}
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.account_type ]}
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.grantspro_grantee ]}
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.number_of_employees ]}
Tháng và năm (ví dụ: Tháng 12 năm 2005)
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.joining_date ]}
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.nonprofit_mission ]}
ví dụ: Nâng cao nhận thức, gia tăng các khoản đóng góp, tăng cường hiểu biết về tiếp thị trực tuyến
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.nonprofit_marketing_goals ]}
Cung cấp 2 đến 3 chỉ số cho thấy thành tựu và thành công (ví dụ: các khoản đóng góp tăng 10%)
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.accomplishments ]}

Vui lòng chọn tất cả các mục áp dụng.

Vui lòng chọn tất cả các mục áp dụng.

Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.agree ]}

Chúng tôi chưa thể gửi biểu mẫu của bạn. Vui lòng kiểm tra các trường bên trên.

* Bắt buộc

Thông tin bạn gửi sẽ được xử lý tuân theo Chính sách bảo mật của Google.

Cảm ơn bạn.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình và đã trở thành một phần của cộng đồng Google Ad Grants. Nếu chúng tôi chọn câu chuyện của bạn để đăng trên trang web của mình, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn.