Bạn đang thay đổi thế giới. Chúng tôi có thể trợ giúp.

Tất cả những gì bạn cần làm là thực hiện năm bước để nộp đơn tham gia Google Ad Grants.

Đăng ký
 1. 1

  Xem bạn có đủ điều kiện hay không

Trước khi bạn nộp đơn, hãy đảm bảo tổ chức phi lợi nhuận của bạn đặt tại quốc gia có thể sử dụng Google Ad Grants, đồng thời tuân theo các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chúng tôi.

 1. 2

  Nộp đơn tham gia Google cho tổ chức phi lợi nhuận

Giả sử bạn có đủ điều kiện, bạn phải nộp đơn để có tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận.

 1. 3

  Đăng ký vào Google Ad Grants

Sau khi tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn được phê duyệt, bạn có thể đăng ký Google Ad Grants.

 1. 4

  Tạo tài khoản của bạn

Bạn có thể sử dụng phần hướng dẫn tạo tài khoản để tạo tài khoản Google Ads.

 1. 5

  Gửi tài khoản của bạn để được xem xét

Sau khi bạn tạo tài khoản và thiết lập chiến dịch của mình, hãy gửi tài khoản của bạn để được xem xét.