Xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Tất cả những Người được tài trợ của chúng tôi đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định để đủ điều kiện tham gia Google Ad Grants và phải luôn duy trì tính đủ điều kiện đó. Dưới đây là cách đánh giá xem tổ chức phi lợi nhuận của bạn có đủ điều kiện hay không.

Tính đủ điều kiện

Sau đây là cách đánh giá tính đủ điều kiện cho Google Ad Grants.

Google Ad Grants là một phần trong chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận. Để đủ điều kiện cho Google Ad Grants, tổ chức của bạn phải:

  • Bắt đầu bằng cách nộp đơn tham gia Google cho tổ chức phi lợi nhuận.
  • Là tổ chức từ thiện có tư cách hợp lệ. Vui lòng xem trang web Google cho tổ chức phi lợi nhuận để biết các định nghĩa về tư cách của tổ chức từ thiện ở quốc gia của bạn.
  • Xác nhận và đồng ý với các chứng nhận bắt buộc của Google liên quan đến việc không phân biệt đối xử cũng như việc nhận và sử dụng khoản đóng góp.
  • Sở hữu trang web đang hoạt động với nhiều nội dung có giá trị.

Cơ quan và tổ chức chính phủ, bệnh viện và các nhóm y tế, trường học, học viện và trường đại học không đủ điều kiện cho Google cho tổ chức phi lợi nhuận, nhưng các chi nhánh từ thiện của tổ chức giáo dục sẽ đủ điều kiện.

Sau đây là cách duy trì tính đủ điều kiện.

Để duy trì tính đủ điều kiện cho Google Ad Grants, tổ chức của bạn phải tuân theo các chính sách chương trình.