Xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Tất cả những Người được tài trợ của chúng tôi đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định để đủ điều kiện tham gia Google Ad Grants và phải luôn duy trì tính đủ điều kiện đó. Dưới đây là cách đánh giá xem tổ chức phi lợi nhuận của bạn có đủ điều kiện hay không.

Tính đủ điều kiện

Sau đây là cách đánh giá tính đủ điều kiện cho Google Ad Grants.

Google Ad Grants là một phần trong chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận. Để đủ điều kiện cho Google Ad Grants, tổ chức của bạn phải:

 • Bắt đầu bằng cách nộp đơn tham gia Google cho tổ chức phi lợi nhuận.
 • Là tổ chức từ thiện có tư cách hợp lệ. Vui lòng xem trang web Google cho tổ chức phi lợi nhuận để biết các định nghĩa về tư cách của tổ chức từ thiện ở quốc gia của bạn.
 • Xác nhận và đồng ý với các chứng nhận bắt buộc của Google liên quan đến việc không phân biệt đối xử cũng như việc nhận và sử dụng khoản đóng góp.
 • Sở hữu trang web đang hoạt động với nhiều nội dung có giá trị.

Cơ quan và tổ chức chính phủ, bệnh viện và các nhóm y tế, trường học, học viện và trường đại học không đủ điều kiện cho Google cho tổ chức phi lợi nhuận, nhưng các chi nhánh từ thiện của tổ chức giáo dục sẽ đủ điều kiện.

Sau đây là cách duy trì tính đủ điều kiện.

Để duy trì tính đủ điều kiện cho Google Ad Grants, tổ chức của bạn phải:

 • Liên kết quảng cáo của bạn đến một (và chỉ một) miền trang web. Đó phải là miền đã được phê duyệt trong lần nộp đơn đầu tiên của bạn.
 • Chủ động quản lý tài khoản AdWords của bạn bằng cách đăng nhập mỗi tháng một lần và cứ 90 ngày thực hiện ít nhất một thay đổi đối với tài khoản của bạn.
 • Quảng cáo và từ khóa của bạn phải phù hợp với các chương trình cũng như dịch vụ của tổ chức bạn.
 • Nghiêm cấm quảng cáo thương mại. Nếu bạn đang quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ, 100% số tiền thu được phải được trực tiếp sử dụng để hỗ trợ chương trình của bạn.
 • Quảng cáo của bạn không được liên kết đến các trang mà chủ yếu bao gồm các liên kết đến các trang web khác.
 • Quảng cáo của bạn không được cung cấp các sản phẩm tài chính (như các khoản thế chấp hoặc thẻ tín dụng), đồng thời cũng không được yêu cầu đóng góp bằng xe ô tô, tàu thuyền hoặc tài sản khác.
 • Trang web của bạn không được hiển thị quảng cáo Google AdSense hoặc các liên kết đến quảng cáo của nhà quảng cáo chuyên doanh.

Người tham gia Ad Grants bị phát hiện vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào trong các nguyên tắc này sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình. Google bảo lưu quyền chấp nhận hoặc từ chối đơn đăng ký hoặc sự tham gia của tổ chức bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì cũng như bổ sung hoặc sửa đổi các nguyên tắc đủ điều kiện này bất cứ lúc nào. Việc lựa chọn được thực hiện theo quyết định riêng của Google và không phụ thuộc vào đánh giá bên ngoài.