GoogleAnalytics

Ðiều khoản đối tác được chứng nhận về Google Analytics

Cảm ơn bạn

Việc chấp nhận Điều khoản & điều kiện của chương trình đối tác được chứng nhận về Google Analytics (GACP) của bạn đã được gửi để xem xét. Chúng tôi sẽ xem xét nội dung gửi của bạn và sớm trả lời cho bạn.

Theo phần 1 của Điều khoản & điều kiện, tư cách thành viên của bạn trong Chương trình GACP chỉ có hiệu lực khi nhận được xác nhận bằng văn bản qua email từ Google.

Là một phần trong quy trình đăng ký của bạn, bạn phải đồng ý với các điều khoản của chương trình này ("Điều khoản") với Google Inc. ("Google"). Những Điều khoản này áp dụng cho việc tham gia của bạn như là một Chuyên viên tư vấn được ủy quyền của Google Analytics ("GACP") trong Chương trình chuyên viên tư vấn được ủy quyền của Google Analytics ("Chương trình GACP"). Bằng cách chấp nhận các Điều khoản này, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc bên có tên trong đơn đăng ký Chương trình GACP của mình (bạn và bên kia gọi chung là "bạn").

BẰNG CÁCH NHẤP VÀO "TÔI ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY" BÊN DƯỚI LÀ BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY BẠN NHẤP VÀO. TUY NHIÊN, HÃY LƯU Ý RẰNG THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN, BẠN SẼ KHÔNG LÀ MỘT PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GACP VÀ BẠN SẼ KHÔNG CÓ QUYỀN TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CHO ĐẾN KHI VÀ TRỪ KHI GOOGLE CHẤP NHẬN BẠN VÀO CHƯƠNG TRÌNH GACP NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG PHẦN 1 BÊN DƯỚI.

 1. Tham gia chương trình. Việc bạn tham gia Chương trình GACP tùy thuộc vào sự chấp nhận của Google, theo quyết định riêng của Google. Việc chấp nhận vào Chương trình GACP chỉ có hiệu lực sau khi Google xác nhận sự chấp nhận của bạn qua email.
 2. Lợi ích của chương trình. Nếu Google chấp nhận bạn vào Chương trình GACP, bạn có thể (a) tự xác định mình là một GACP trên trang web và trong tài liệu tiếp thị của bạn, bao gồm thông qua việc sử dụng biểu tượng GACP được cung cấp bởi Google và (b) cung cấp các dịch vụ đào tạo và hỗ trợ cho khách hàng có liên quan đến Google Analytics trong khả năng của bạn như là một GACP. Việc bạn sử dụng biểu tượng GACP (và bất kỳ tính năng thương hiệu nào khác của Google được Google cho phép) đều phải tuân thủ các nguyên tắc sử dụng tính năng thương hiệu của Google có sẵn tại đây và tuân theo các điều khoản bổ sung tại đây. Bạn không thể phát hành ấn bản báo chí tham chiếu đến trạng thái của mình với tư cách là một GACP hoặc việc bạn tham gia Chương trình GACP mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Google. Bất kỳ lúc nào Google đều có thể rút giấy phép tự xác định bạn là một GACP và sử dụng biểu tượng GACP cũng như bất kỳ tính năng thương hiệu nào khác của Google.
 3. Quy tắc tham gia chương trình.
  1. Duy trì chứng chỉ. Một số yếu tố mà Google sẽ sử dụng để đánh giá đơn đăng ký tham gia Chương trình GACP của bạn được mô tả tại đây. Tiếp theo chấp nhận tham gia Chương trình GACP ban đầu của bạn, bạn phải duy trì các chứng chỉ này (mà Google có thể cập nhật) để vẫn là người tham gia Chương trình GACP.
  2. Thông tin và báo cáo. Nếu Google chấp nhận bạn vào Chương trình GACP, bạn cho phép Google hiển thị các tính năng thương hiệu của mình và thông tin khác về bạn để xác định bạn là người tham gia Chương trình GACP, kể cả trên trang thư mục GACP hiện có tại đây. Bạn phải giữ thông tin hiện tại của mình trong bảng điều khiển trực tuyến tại đây. Ngoài ra, vào ngày làm việc cuối cùng của mỗi quý, bạn phải gửi báo cáo cam kết của khách hàng đại diện theo định dạng được xác định bởi Google.
  3. Mối quan hệ với khách hàng. Bạn phải thông báo cho khách hàng của mình rằng bạn là một bên độc lập không được thuê, chứng thực hoặc cách khác được liên kết với Google. Bạn chỉ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ dịch vụ nào mà bạn thực hiện cho khách hàng của mình, bao gồm thanh toán và tất cả các khía cạnh khác của mối quan hệ khách hàng. Để tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng, bạn không được ký hợp đồng phụ cho bên thứ ba bất kỳ dịch vụ nào bạn cung cấp cho khách hàng của mình có liên quan đến Google Analytics. Bạn phải cung cấp các dịch vụ cho khách hàng của mình theo phương thức chuyên nghiệp, nhiệt tình và khéo léo phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành. Bạn phải thực hiện các dịch vụ của mình theo cách phù hợp với Điều khoản dịch vụ của Google Analytics và bất kỳ chính sách nào có liên quan, đồng thời bạn không được gây ra hoặc khuyến khích khách hàng vi phạm Điều khoản dịch vụ của Google Analytics và bất kỳ chính sách nào có liên quan. Đối với phạm vi bất kỳ sản phẩm, vật liệu hoặc công cụ bổ sung nào khác được Google cung cấp và bạn chọn sử dụng, bạn đều phải sử dụng chúng chỉ phù hợp với các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản bổ sung nào được Google cung cấp. Bạn (không phải Google) phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí mà bạn phải chịu có liên quan đến cung cấp dịch vụ cho khách hàng của bạn và việc bạn tham gia Chương trình GACP.
 4. Không có sự đảm bảo; giới hạn trách nhiệm pháp lý. GOOGLE VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA GOOGLE TỪ CHỐI TẤT CẢ BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC KHÔNG VI PHẠM, TÍNH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ THÍCH HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. GOOGLE VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA GOOGLE SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRỰC TIẾP, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, LÀM GƯƠNG, TRỪNG PHẠT HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, SAI LẦM HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT LUẬT NÀO KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH GACP VÀ GOOGLE ANALYTICS. NHỮNG GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY SẼ ÁP DỤNG BẤT KỂ THẤT BẠI CỦA MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU VỀ BẤT KỲ BỒI THƯỜNG CÓ GIỚI HẠN NÀO VÀ TỚI MỨC ĐẦY ĐỦ NHẤT THEO LUẬT PHÁP.
 5. Sự đảm bảo bồi thường. Bạn phải bồi thường, bảo vệ Google và không làm phương hại đơn vị liên kết của Google khỏi mọi khiếu nại của bên thứ ba và các chi phí có liên quan phát sinh từ việc vi phạm các Điều khoản này, việc bạn tham gia Chương trình GACP hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà bạn thực hiện cho khách hàng của mình.
 6. Tính bảo mật. "Thông tin bảo mật của Google" là thông tin được Google tiết lộ cho bạn có liên quan đến các Điều khoản này được đánh dấu là bảo mật hoặc thường trong các trường hợp được xem là thông tin bảo mật.  Thông tin bảo mật của Google không bao gồm thông tin mà bạn đã biết, thông tin trở thành công khai không phải do lỗi của bạn, thông tin đã được bạn phát triển độc lập hoặc thông tin đã được một bên khác cung cấp hợp pháp cho bạn. Bạn sẽ không tiết lộ Thông tin bảo mật của Google, ngoại trừ các đơn vị liên kết, nhân viên và đại lý cần biết thông tin và đã đồng ý giữ bảo mật thông tin bằng văn bản. Những người và tổ chức đó chỉ có thể sử dụng Thông tin bảo mật của Google để thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong các Điều khoản này, trong khi sử dụng hợp lý để bảo vệ nó.
 7. Sự chấm dứt. Việc bạn tham gia Chương trình GACP là tình nguyện. Nếu bạn muốn chấm dứt việc tham gia Chương trình GACP, bạn phải thông báo cho Google theo địa chỉ gaac-core@google.com để Google có thể xóa bạn khỏi Chương trình GACP. Google có thể vì bất kỳ lý do gì và không chịu trách nhiệm pháp lý về việc bạn chấm dứt các Điều khoản này của GACP hoặc tạm ngưng hay chấm dứt việc bạn tham gia Chương trình GACP. Khi bạn hoặc Google chấm dứt hoặc tạm ngưng, bạn phải ngừng việc tự xác định mình là một GACP, đồng thời bạn phải xóa biểu tượng GACP và các tính năng thương hiệu khác của Google khỏi trang web và tài liệu tiếp thị của mình. Các điều khoản trong Phần 4, 5, 6, 79 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt các Điều khoản này.
 8. Sự sửa đổi. Google có thể sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào và những sửa đổi được thực hiện bởi Google sẽ có hiệu lực từ nay về sau. Nếu bạn không đồng ý với việc sửa đổi, bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này như là biện pháp khắc phục duy nhất của mình.
 9. Mục khác. Google duy trì tất cả các quyền trong Google Analytics cũng như tất cả các sản phẩm và tài liệu khác của Google và bạn không có bất kỳ quyền nào trong Google Analytics hoặc bất kỳ sản phẩm và tài liệu nào khác của Google. Ngoài các Điều khoản này, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và chính sách hiện hành khác của Google có liên quan đến việc bạn tham gia Chương trình GACP. Những Điều khoản này được quy định bởi luật pháp Bang California, không bao gồm lựa chọn quy định luật pháp của Bang California. ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, CÁC BÊN ĐỒNG Ý VỚI PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN VÀ NƠI XỬ ÁN DUY NHẤT LÀ TÒA ÁN TẠI HẠT SANTA CLARA, BANG CALIFORNIA. Các Điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận của các bên có liên quan đến vấn đề này và thay thế mọi thỏa thuận trước đây hoặc tương đương về vấn đề đó. Việc Google không thực thi bất kỳ điều khoản nào sẽ không cấu thành sự từ bỏ. Nếu bất kỳ điều khoản nào được tìm thấy là không thể thi hành, các điều khoản này và mọi điều khoản có liên quan sẽ được giải thích để thực hiện tốt nhất mục đích cần thiết của điều khoản không thể thi hành này. Không có bên thứ ba nào được hưởng lợi từ các Thỏa thuận này. Bạn không thể chỉ định bất kỳ quyền nào của mình theo các Điều khoản này và mọi nỗ lực để làm như vậy đều là vô ích. Bạn và Google là các nhà thầu độc lập và các Điều khoản này không tạo ra đại lý, đối tác hoặc liên doanh.
 10. Chuyển đổi từ thỏa thuận GACP trước đây.Đoạn này chỉ áp dụng nếu hiện tại bạn có hợp đồng trên giấy ("Hợp đồng hiện tại trên giấy") với Google bao gồm việc bạn tham gia chương trình GACP (nhiều khả năng có tiêu đề "Điều khoản và điều kiện dành cho chuyên viên tư vấn dịch vụ được ủy quyền của Google Analytics"). Khi bạn chấp nhận các Điều khoản này và Google xác nhận việc chấp nhận bạn vào Chương trình GACP, Hợp đồng hiện tại trên giấy sẽ chấm dứt và các Điều khoản này sẽ chi phối việc bạn tham gia Chương trình GACP từ nay về sau.
ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN
Tên:
Họ:
Chức vụ:
Email:
Điện thoại:
Công ty: