GoogleAnalytics

Mẫu nghiên cứu điển hình

Mỗi nghiên cứu điển hình phải theo cấu trúc bên dưới:

Văn bản: TỐI ĐA 1 đoạn

Bao gồm URL trang web và chi tiết liên hệ tham khảo cho khách hàng của bạn

Phần 1 - Tổng quan về khách hàng

 • Đặt tình huống
 • Khách hàng của bạn hoạt động trong ngành dọc nào?
 • Khái niệm cơ bản về cam kết với bạn

Văn bản: TỐI ĐA 4 đoạn

Bao gồm Ảnh chụp màn hình và tùy chỉnh các mẫu mã ở nơi có thể

Phần 2 - Khả năng kỹ thuật

Chứng tỏ sự thông thạo về kỹ thuật của bạn và bao gồm:
 • Ví dụ về triển khai các tính năng nâng cao (Thương mại điện tử / sự kiện / theo dõi flash, v.v...)
 • Ví dụ về mã tùy chỉnh và các trường hợp mà bạn thật sự đã trải qua ở trên và vượt xa hơn với việc sử dụng Google Analytics (ví dụ: sử dụng hàm setVar và utm_nooveride, v.v...)
 • Hiểu biết của bạn về cách sản phẩm hoạt động

Văn bản: TỐI ĐA 4 đoạn

Bao gồm biểu đồ/đồ thị và ảnh chụp màn hình nơi phù hợp

Phần 3 - Kỹ năng phân tích

Giờ đây, bạn đã thực hiện triển khai mức cao nhất, bạn đã làm gì với dữ liệu có giá trị đã được tạo? Giải thích cho chúng tôi cách bạn:
 • Xác định các vấn đề trên trang web
 • Các phương thức phát triển được sử dụng để đánh giá vấn đề
 • Đánh giá tình huống

Văn bản: TỐI ĐA 2 đoạn

Bao gồm biểu đồ/đồ thị và ảnh chụp màn hình nơi phù hợp

Phần 4 - Hiểu rõ doanh nghiệp

Cuối cùng, bạn đã đưa ra những đề nghị nào cho khách hàng dựa trên công việc của mình? Cho chúng tôi thấy:
 • Khả năng tạo giả thuyết của bạn
 • Hiểu rõ doanh nghiệp có thể áp dụng mà bạn đã phân phối cho cấp CXO?
 • Những ảnh hưởng đến doanh nghiệp nếu các đề nghị của bạn đã được áp dụng