GoogleMobile

Google Sync dành cho điện thoại của bạn

Đồng bộ hoá Gmail, Lịch và Danh sách Liên hệ của bạn.

Xem video

Hướng dẫn Thiết lập Google Sync

Chọn điện thoại của bạn để tìm hiểu cách thiết lập Google Sync.


Tính năng

Google Sync có các tính năng khác nhau tuỳ thuộc vào điện thoại di động bạn có.

Tính năng BlackBerry iPhone Nokia S60 SyncML Windows
Đồng bộ hoá với Gmail
Đồng bộ hoá danh sách liên hệ
Đồng bộ hoá lịch
Hỗ trợ đẩy
Quyền kiểm soát quản trị

Bạn là người dùng Google Apps? Dịch vụ này cần được bật đối với miền của bạn trước khi bạn có thể sử dụng nó. Hãy liên hệ với quản trị viên miền của bạn.

Như với bất kỳ dịch vụ nào sử dụng công nghệ đẩy, Google Sync có thể làm tăng việc sử dụng pin của điện thoại. Google Sync là dịch vụ beta. Vui lòng truy cập Trung tâm Trợ giúp để xem các hạn chế đã biết.

Trên hầu hết các điện thoại, Google Sync sử dụng giao thức Microsoft® Exchange ActiveSync®. Khi thiết lập một tài khoản Exchange ActiveSync mới trên điện thoại của bạn, dữ liệu hiện có có thể bị xoá khỏi điện thoại. Hãy đảm bảo bạn đã sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng trước khi thiết lập Google Sync.

Xin lưu ý rằng quyền kiểm soát bảo mật quản trị chỉ sẵn có cho khách hàng sử dụng Google Apps Premier và Education. Ngoài ra, tại thời điểm này, không phải tất cả điện thoại N60 đều được hỗ trợ tính năng này. Xem Trung tâm Trợ giúp Google Sync để biết thêm thông tin.

Xem Trung tâm Trợ giúp dành cho Sync để được trợ giúp và biết các chi tiết khác.