Tìm kiếm Hình ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Cảm ơn bạn đã sử dụng Giải Đáp. Giải Đáp hiện là dịch vụ chỉ đọc và vào ngày 30 tháng 4 năm 2015, Giải Đáp sẽ ngừng hoạt động và tất cả nội dung đều bị xóa. Đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.
Giải Đáp
Giải Đáp sẽ ngừng hoạt động
Cảm ơn bạn đã sử dụng Giải Đáp. Giải Đáp hiện là dịch vụ chỉ đọc và vào ngày 30 tháng 4 năm 2015, Giải Đáp sẽ ngừng hoạt động và tất cả nội dung đều bị xóa. Đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.
Tại sao sản phẩm được chuyển thành một trang web chỉ đọc?
Giải Đáp được phát triển khi không có đủ nội dung trên web bằng ngôn ngữ ở thị trường mới nổi. Nội dung bằng ngôn ngữ ở thị trường mới nổi đã phát triển đáng kể trong vài năm qua và hiện đã có nhiều dịch vụ khác dành cho nội dung do người dùng tạo.
Tại sao sản phẩm sẽ ngừng hoạt động?
Nội dung bằng các ngôn ngữ ở thị trường mới nổi đã phát triển đáng kể trong vài năm qua và tổng lượng đóng góp nội dung của Giải Đáp chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng nội dung trên web có chất lượng.
Tôi có thể xuất dữ liệu của tôi từ Giải Đáp không?
Có. Tất cả câu hỏi, câu trả lời và tin nhắn riêng tư bạn đã gửi đến Giải Đáp đều có thể xuất được. Vui lòng chuyển đến Google Takeout và tạo lưu trữ với dữ liệu Giải Đáp của bạn để tải xuống trước ngày 30 tháng 4 năm 2015.
©2015 Google - Điều khoản - Chính sách nội dung - Bảo mật