Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào đung how much và how many?
Tiếng Anh | Ngoại ngữ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
"1/- How many (bao nhiêu): dùng cho danh từ đếm được số nhiều.
How many + plural countable noun ...?
  Ex:   How many desks are there in your classroom?
     (Có bao nhiêu cái bàn học sinh trong phòng học của bạn?)
     How many books do you have?   (Bạn có bao nhiêu sách?)
2/- How much (bao nhiêu): dùng cho danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được là những danh từ như: water (nước), rice (gạo), money (tiền)...
How much + uncountable noun...?
Ex:   How much rice is there?    (Có bao nhiêu gạo?)
     How much money does she have?      (Cô ấy có bao nhiêu tiền?)"
22/04/2010 Đăng bởi QA.quangdong
Bạn cũng có thể quan tâm
english
hoi bao nhieu tien dung how much hay how many
how many films...... she.... in?
How many design patterns are there in Java Collection framework?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp