Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khu chế xuất chịu thuế gtgt như thế nào?
Kinh tế | Kinh doanh 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Theo công văn số 15057  /BTC-TCT của Bộ tài chính ngày 27/10/2009:

     1. Về các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan.
     Tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn: “Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% nêu tại điểm 1.3 Mục này”.
     Tại điểm 1.1.b mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn:
     “Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.
     Tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam;
     Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ;
     Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”.
     Tại điểm 1.2 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu như sau:
     - Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
     - Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
     Tại điểm 1.3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT nêu trên hướng dẫn các trường hợp không được áp dụng mức thuế suất 0% gồm:
     “- Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài; sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
     - Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;
     - Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.
     - Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan nhưng địa điểm cung cấp và tiêu dùng dịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan như: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động”.
     Căn cứ hướng dẫn trên, Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng thuế GTGT đối với các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan như sau:
     - Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan không được áp dụng thuế suất 0% bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan).
      - Các dịch vụ khác do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan phục vụ cho sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 1.2 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
     2. Về điều kiện tờ khai hải quan để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá là văn phòng phẩm, hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất.
     Tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế quy định:
     “3. Doanh nghiệp chế xuất được mua văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với những loại hàng hóa này”.
     Tại đoạn cuối điểm 1.3c.2 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, trong đó có quy định các trường hợp không cần tờ khai hải quan: “Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất”.
     Theo đó, hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của DNCX do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp không phải làm thủ tục hải quan gồm: lương thực, thực phẩm, dụng cụ nhà bếp, gas, trang phục bảo hộ.
24/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
2 trong số 2
Doanh nghiệp chế xuất có được miễn thuế nhập khẩu ô tô không?
22/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
trường hợp nào phải chịu thuế GTGT?
công ty mình bán hàng cho khu chế xuất với VAT 0%, được khấu trừ thuế bình thường,
Hạch toán thuế gtgt và thuế tndn phải nộp bổ sung sau khi quyết toán thuế như thế nào?
Thế nào là thuế gtgt đâu vào?
Quyết toán thuế gtgt phải nộp khi nào??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp