Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cơ sở lí luận của nguyên tắc khách quan và nguyên tắc phát huy vai trò của nhân tố chủ quan? Vận dụng...
Cơ sở lí luận của nguyên tắc khách quan và nguyên tắc phát huy vai trò của nhân tố chủ quan? Vận dụng hai nguyên tắc trên trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

ai trả lời câu này giúp mình với
Văn hóa xã hội | Khoa học xã hội 02/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
CNTTK35 kaka
13/11/2012 Đăng bởi hoangtukute2
2 trong số 5
Cnttkk35
15/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 5
cntt k35 qn @@
15/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
à... hông biết =))
27/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
- Trên cơ sở quan điểm về bản chất vật chất of thế giới, bản chất năng động, sáng tạo of ý thức và mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, chủ nghĩa duy vật biện chứng xây dựng nên một nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, chung nhất đối với mọi hoạt động  nhận thức và thực tiễn of con người. Nguyên tắc đó là: trong mọi hoạt động nhận thức và  thực tiễn đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan đồng thời phát   huy tính năng động chủ quan.  
- Xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan là xuất phát từ tính khách  quan of vật chất, có thái độ tôn trọng đối với hiện thực khách quan mà căn bản là tôn trọng quy luật, nhận thức và hành động theo quy luật; tôn trọng vai trò quyết định of đời sống vật chất đối với đời sống tinh thần of con người, of xã hội. Điều đó đòi hỏi trong nhận thức và hành động con người phải xuất phát từ thực tế khách quan để xác định mục đích, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách kế hoạch, biện pháp; phải lấy thực tế khách quan làm cơ sở, phương tiện; phải tìm ra những nhân tố vật chất, tổ chức những nhân tố ấy thành lực lượng vật chất để hành động.
- Phát huy tính năng động chủ quan là phát huy vai trò tích cực, năng động, sáng tạo of ý thức và phát huy vai trò nhân tố con người trong việc vật chất hóa tính tích cực năng động, sáng tạo ấy. Điều này đòi hỏi con người phải tôn trọng tri thức khoa học; tích cực học tập, nghiên cứu để làm chủ tri thức khoa học và truyền bá nó vào quần chúng để nó trở thành tri thức, niềm tin of quần chúng, hướng dẫn quần chúng hành động. Mặt khác phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện để hình thành, củng cố nhân sinh quan cách mạng, tình cảm, nghị lực cách mạng để có sự thống nhất hữu cơ giữa tính khoa học và tính nhân văn trong định hướng hành động.
- Thực hiện nguyên tắc tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan trong nhận thức và thực tiễn đòi hỏi phải phòng chống và khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí; đó là những hành động lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho hiện thực, lấy ý  muốn chủ quan làm chính sách, lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lươc, sách lược, v.v… Đây cũng phải là quá trình chống chủ nghĩa kinh nghiệm, xem thường tri thức khoa học, xem thường lý luận, bảo thủ, trì trệ, thụ động, v.v… trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.
19/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Nguyên tắc sống của bạn là gì?
Hỏi với GGGĐ ơi!!!!!!!!!!11111111111
Nguyên tắc của biện chứng là gì?
đặc điểm của nguyên tắc nhân đạo trong pháp luật
nguyên tắc khi kinh doanh
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp