Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân là khi nào?
Tài vụ | Tài chính 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC ban hành CĐ kế toán vừa và nhỏ có ghi :
b. Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các hợp tác xã thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
c. Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Quyết định 15 /2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 quy định thời gian nộp BCTC :
-Với DNNN :
+BCTC quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày;Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định.
+BCTC năm:chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính năm cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định.

-Với DN khác :doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;
22/04/2010 Đăng bởi GA.minhphuong
2 trong số 2
30 ngày đối với DNTN, 90 ngày đối với cty TNHH & CTy CP kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
19/12/2011 Đăng bởi Đào tạo Kế toán Kimi
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào hết hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn tài chính năm 2009?
Khi nào nộp báo cáo thuế năm?
Khi nào nộp báo cáo tài chính năm?
Khi nào nộp báo cáo tài chính cuối năm?
Thời gian báo cáo tài chính là khi nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp