Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phương pháp sản xuất thặng dư tuyệt đối và thặng dư tương đối khác nhau ở chỗ nào??
Tài vụ | Kinh tế 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Như chúng ta đã biết sx giá trị thặng dư tương đối và sx giá trị thặng dư siêu ngạch(thặng dư tuyệt đối) là hai phương pháp sx giá trị thặng dư(m) của chủ nghĩ tư bản.nhưng hai phương pháp này khác nhau ở chỗ.sx giá trị thặng dư tương đối là tăng thời gian lao động tất yếu VD ngày công nhân làm 8h thì 4h lao động tất yếu 4h lao động thặng dư,tức là m`=t`/t%=4/4%=100%.(trong đó m` là tỉ khối giá trị thặng dư,t là thời gian lao đông tất yếu, t` là thời gian lao động thặng dư)nếu tăng thời gian lao động thặng dư lên 2h khi đố ta có m`= t`/t%=6/4%=150% như vậy từ 100% đã tăng lên 150%.còn sx giá trị thặng dư siêu ngạch là tăng thời gian lao động thặng dư dựa vào việc tăng cường khoa học kỹ thuật,tăng cương độ lao động do đó giam số giờ lao động tất yếu và số giời lao động thặng dư tăng lên.như VD trên số giờ lao động tất yếu giảm từ 4h xuống còn 3h đông nghĩa với số giời lao động thặng dư tăng lên thành 5h trong khi đó số gjời của một ngày lao đông vẫn là 8h từ đó ta có m`=5/3%=166%.
Như vậy điểm khác biệt cơ bản giừa hai phương pháp sx giá trị thặng dư ở đây là một bên dựa vào tăng thời gian lao động tất yếu và một bên là dựa vào tăng thời gian lao động thặng dư.
23/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
Bạn cũng có thể quan tâm
Cách tính giá trị thặng dư của một công ty tư bản bình thường?
việt nam có giá trị thặng dư không?
Ipo+thặng dư+sử dụng thế nào?
giá trị thặng dư có phải tiền lãi k?hay là lao động không công của người làm thuê cho nhà tư bản
phương pháp bóc lột giá trị thặng dư nào giúp nhà tư bản bóc lột được nhiều giá trị thặng dư? giải đáp giúp nhé các bạn!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp