Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao đảng nói văn hóa là một mặt trận?
Văn hóa | Lịch sử 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Như chúng ta đều biết, từ năm 1951, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn quyết liệt, Hồ Chí Minh đã có thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa 1951. Trong bức thư quan trọng này, Người nói: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Sau đó, gần cuối thư, hình như đoán biết những băn khoăn của một số người, Hồ Chí Minh khẳng định thêm: “Chắc có người nghĩ: Cụ Hồ đưa nghệ thuật vào chính trị.
Đúng lắm. Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”(1). Đây là một quan điểm chỉ đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Nhà nước ta đối với văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng trong suốt hai cuộc kháng chiến cho đến hôm nay. Chính là nhờ đường lối đúng đắn ấy, nhiều văn nghệ sĩ đã để lại những sáng tác có giá trị tư tưởng và nghệ thuật xuất sắc, được bạn đọc trong nước và quốc tế đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam xứng đáng với một dân tộc anh hùng.

Từ quan điểm trên, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đã nêu thành một trong năm quan điểm chỉ đạo cơ bản của văn hóa Việt Nam, như sau: “Văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì thận trọng”. Nghị quyết ra đời năm 1998 tức là sau khi đất nước ta tiến hành sự nghiệp đổi mới. Cho đến nay, sau nhiều năm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII vẫn là một văn kiện quan trọng thể hiện những quan điểm chỉ đạo cơ bản về đường lối phát triển văn hóa văn nghệ của Đảng và Nhà nước ta.
- Nguồn : http://www.vannghetiengiang.vn/index.php?act=News&at=print&sid=389
21/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao nói sự lãnh đạo đúng đắn của đảng đem đến sự thắng lợi của cách mạng việt nam?
vì sao Hồ Chí Minh khẳng định Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi?
Tại sao nhiều người lại muốn tham gia vào dangcong sân Việt Nam?
NHÌN VÀO SỰ THẬT
Tại sao nói cách mạng tháng tám 1945 đem sức ta giải phóng cho ta?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp