Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vai trò của chủ tịch HCM trong việc thành lập đảng cộng sản Việt Nam?
help me!
Xã hội | Võ thuật 10/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
chủ trì hội nghị thành lập Đảng, hợp nhất giữa 3 đảng kia
10/11/2010 Đăng bởi Candark
2 trong số 2
Vai trò của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng Sản .
- Bác là người tìm thấy con đường cứu nước đó là đi theo Cách mạng vô sản . Đến với chủ nghĩa Mac - Lenin
- Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925). Người đã mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ nòng cốt, để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam,chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập chính đảng của giai cấp vô sản.
- Khi chủ nghĩa Mác - Lenin đi vào quần chúng là lúc sức mạnh của toàn dân tộc được dâng cao . Nhưng tình hình trong nước lại tiến triển khác đó là sự xuất hiện của 3 tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ khiến mối đoàn kết không được bền chặt .Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3/2/1930) đi đến thàng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tại Hội nghị Nguyễn Ái Quốc đã thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Cương lĩnh thể hiện quan điểm đúng đắn, sáng tạo trong việc vận dụng học thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện một nước thuộc địa như Việt Nam
---- >Hết .
10/11/2010 Đăng bởi JuStin Hammer
Bạn cũng có thể quan tâm
Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong xã hội????
Vai trò của đảng Quốc đại là gì ???
vai trò lãnh đạo của đảng ta trong lịch sử và hiện tại
Tại sao phải tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng với hoạt động của bộ máy nhà nước?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp