Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Nội dung: Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới XHCS là gì?
Pháp luật | Xã hội 27/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
http://baigiang.violet.vn/present/show?entry_id=6444487

Bạn tham khảo ở đây nhé !
09/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 2
Tham khảo thêm nè, nội dung này của trường chính trị Bến tre đó:

Ngay trong Cương lĩnh 1930 do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo đã khẳng định: Làm tư sản dân quyền, cách mạng và thổ địa cách mạng rồi đi tới xã hội cộng sản. Điều đó có nghĩa là sau khi làm xong tư sản dân quyền cách mạng đánh đổ thực dân Pháp xâm lược đem lại độc lập dân tộc. Làm thổ địa cách mạng là đánh đổ bọn phong kiến, địa chủ đem lại ruộng đất cho dân cày (sau này cả hai cuộc cách mạng cùng tiến hành song song ấy chúng ta gọi đó là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân) là đi lên CNXH tức là đi vào giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Đây là điều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo lý luận về cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc đề ra đường lối của cách mạng Việt Nam.
09/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
cuong linh chinh tri dau tien cua dang
tại sao nói cách mạng tháng 8-1945 là cuộc cách mạng xã hội
Cách mạng và kách mệnh có gì khác nhau ?
Làm cách nào để không phải lên mạng nữa nj.
tư tương hồ chí minh khẳng định:cách mạng giai phong dan tộc luc lương cách mạng phải bao gồm toàn dân tộc
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp