Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Câu 3: Nguyễn Ái Quốc và vai trò của Người trong việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam
a. Đôi nét về tiểu sử và quá trình tìm     đường cứu nước của Người    
- Nguyễn Ái Quốc    lúc nhỏ  tên  là Nguyễn Sinh Cung  (sau  là Nguyễn Tất Thành)  sinh ngày
19/5/12890 tại làng Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Người  xuất thân trong gia đình trí thức có
tinh thần yêu nước và gần gũi với nhân dân, sớm nhận thấy những hạn chế của con đường
cứu nước của các nhà cách mạng , các sĩ phu yêu nước theo khuynh hướng tư sản đầu thếkỷ XX. Rút kinh nghiệm từn những người đi trước Người  quyết định sang phương Tây tìm
con đường cứu nước mới.
- 5/6/1911 tại bến nhà Rồng với tên là Nguyễn Văn Ba phụ bếp cho tàu Pháp, Người  ra đi tìm
con đường cứu nước mới cho dân tộc, đến 7/1911 tàu cập cảng Macxây (Pháp).
- 1912 từ Pháp Người  tiếp tục đi TBN, BĐN, Tuynidi, Angiêri, Cônggô, Mỹ làm rất nhiều nghề
khác nhau vừa học tập vừa tìm hiểu về đời sống nhân dân lao động ở các nước
- 1913 Nguyễn Ái Quốc từ Anh trở về Pháp, sau những năm bôn ba qua nhiều nứơc TBCN
Người  nhận rõ đâu là bạn đâu là thù của giai cấp vô sản
- 1917  cách mạng    tháng Mười Nga  thành  công ảnh hưởng đến  tư  tưởng  cứu nước  của
Người
- 1919 Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Vecxây bản yêu sách đòi chính phủ Pháp phải  thi
hành quyền tự do dân chủ cơ bản cho dân tộc Việt Nam
- 1920 Người  đọc bản  “sơ  thảo  lần  thứ nhất  về  vấn đề dân  tộc  và  thuộc địa”  của Lênin,
Người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc và quyết tâm đi theo con đường của cánh
mạng tháng Mười Nga.
- 12/1920 tại đại hội Tua, Nguyễn Ái Quốc  bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản và là 1 trong
những người sáng lập ra Đảng Cộng Sản  Pháp
b. Vai trò chuẩn bị tư tưởng, chính trị và tư tưởng trong việc thành lập     Đảng Cộng Sản  Việt
Nam    
- Chuẩn bị chính trị và tư tưởng
+ 1921 Người  sáng lập “hội liên hiệp thuộc địa” để đoàn kết các dân tộc thuộc địa Pháp
+ 1922 xuất bản báo “người cùng khổ”, Người  còn viết bài cho báo Nhân Đạo, Đời sống
công nhân, và viết tác phẩm “bản án chế độ thực dân Pháp”
+ 6/1923 Người   bí mật sang LX dự hội nghị quốc  tế nông dân, quốc  tế phụ nữ, sau đó
nghiên cứu   và học  tập ở Quốc  tế Cộng Sản viết bài cho báo   Sự Thật,  thư  tín quốc  tế.
Nguyễn Ái Quốc  nêu rõ mối quan hệ giữa cách mạng  thuộc địa và cách mạng  chính quốc.
vai trò của người nông dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây là bước chuẩn bị quan
trọng về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập của Đảng.
+ 1925 xuất bản tác phẩm “bản án chế độ thực dân Pháp” đã tố cáo chính sách thực dân tàn
bạo của Pháp và đề cập đến phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa.
- Chuẩn bị về tổ chức:
+ 11/1924 Nguyễn Ái Quốc    rời Liên Xô đến Quảng Châu  (TQ), Người    tiếp xúc các nhà
cách mạng  Việt Nam  ở TQ với tổ chức “Tâm tâm xã” mở lớp đào tạo cán bộ
+ 6/1925 Người    lập “hội Việt Nam   cách mạng    thanh niên” chuẩn bị điều kiện  thành  lập
chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam
+1929 liên tiếp 3 tổ chức cộng sản thành lập, yêu cầu phải có 1 chính đảng duy nhất để lãnh
đạo cách mạng  Việt Nam . Nguyễn Ái Quốc  thay mặt quốc tế cộng sản chủ trì hội nghị hợp
nhất 3 tổ chức cộng sản (3/2/1930) thành Đảng Cộng Sản  Việt Nam.
à Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc  có công lao rất lớn đối với quá trình vận động thành lập chính
đảng vô sản  ở Việt Nam. Người  đi đến chủ nghĩa Mác – Lênin và truyền bá chủ nghĩa Mác
– Lênin về Việt Nam, chuẩn bị về chính  trị,  tư  tưởng và  tổ chức cho sự  ra đời của Đảng
Cộng Sản Việt Nam.
Xã hội | Khoa học và Giáo dục 28/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Bác hồ giỏi về chính trị nhưng còn về kinh tế : "oh no! tui k muốn nhắc nữa" :((
28/05/2012 Đăng bởi null
2 trong số 3
Trời ơi tính dạy lịch sử ở đây à ?
chắc là muốn Việt hóa GĐ
để GĐ đi khối C đây mà
28/05/2012 Đăng bởi rungcoxanh
3 trong số 3
tks n_n. Học đường lối lại phải lội về lịch sử để học. Hzzzzzzzzz
02/02/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao trong quá trình tìm đường cứu nước nguyễn ái quốc lại chọn còn đường cách mạng vô sản?
Vì sao nguyễn ái quốc trong quá trình tìm đường cứu nước lại chọn con đường cách mạng vô sản?
Tại sao nguyễn ái quốc lại không chọn cách giải phóng dân tộc theo con đường tư sản?
Nguyễn tất thành tới pháp khi nào?
số thẻ học viên của nguyễn ái quốc ở trường leenin?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp