Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bài tập hóa học ! part.2
Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 15 gam trong 340 gam dung dịch AgNO3 6 % , sau một thời gian lấy vậy ra thấy khối lượng AgNo3 trong dung dịch giảm đi 25 % , khối lượng của vật sau phản ứng là bao nhiêu ?
Thi cử | Hóa học 20/07/2011 Đăng bởi Phạm Văn Hải
Câu trả lời
1 trong số 2
m AgNO3 = 20.4g
m AgNO3 pư = 20.4*25% = 5.1g => n AgNO3 pư = 0.03 mol
Cu       +       2AgNO3 ->     Cu(NO3)2 +      2Ag
0.015   <---      0.03                              ---> 0.03
Khối lượng vật sau pư = 15 + 0.03*108 - 0.03*64 = 16.32 (g)
20/07/2011 Đăng bởi FC.Barcelona
2 trong số 2
nAg+ p/ứ = ((C%.mdd) / M ) .25% = 0,03 mol

Cu    +    2Ag+      -->     Cu2+    +     2Ag
0,015 <--  0,03                           ---> 0,03   mol

m tăng = 0,03.108 - 0,015.64 = 2,28 g --> m p/ứ = 2,28 + 15 = 17,28 g. ! Chính xác luôn !
22/07/2011 Đăng bởi LAH Magpie16
Bạn cũng có thể quan tâm
Bài tập hóa học ver.2. part 4
Bài tập hóa học ! part.7
BT Vật Lý Serie 2 Part 2 ?
BT Vật Lý Part 1 ?
Bài tập hóa học ver.2. part 3
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp