Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
những nguyên tắc tổ chức Đảng cua ho chi minh là gì?
Xã hội | Võ thuật 30/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
•Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.  

-Tập trung dân chủ  

-Tập thể lãnh đạo  

-Tự phê bình và phê bình  

-Kỷ luật nghiêm minh, tự giác  

-Đoàn kết thống nhất trong đảng  

•Trong tình hình hiện nay.  

Tư tưởng HCM về đảng cộng sản là tư tưởng chỉ đạo cho việc xây dựng ĐCSVN thực sự là một đảng Mac-xít. Lenin viết chân chính để làm sứ mệnh lịch sử vẻ vang và trách nhiệm nặng nề trước dân tộc, đồng thời, có nhưng đóng góp tích cực vào phong trào cách mạng thế giới. Hiện nay Đảng ta đang lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH với bối cảnh trong nước và quốc tế đangcó nhiều biến động. Dưới sự lãnh đạo của đảng,sự nghiệp xây dựng đất nước trong năm 20 năm đổi mới đã giành đuợc những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn tồn tại đó là quan liêu bao cấp, tham nhũng...  

Cần. Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của đảng.  

-Kiên toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.  

-Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, tăng cường quan hệ gắn bó giữa đảng với nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra.  

+ Đối với tổ chức bộ máy và công tác cán bộ  

+ Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng.  

Thực hiện chúc của chủ tịch HCM , toàn đảng đã và đang tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng, tự phê bình và phê bình theo gương của người.
30/11/2010 Đăng bởi haihaua.tk
Bạn cũng có thể quan tâm
Hội nghị họp nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 2/1930) đã diễn ra ở đâu?
Câu hỏi Mác_lê nin
làm thành viên của 1 tổ chức phản động có dể ko
Tổ chức đảng tỉnh lâm đồng được thành lập khi nào ?
Tiêu chuẩn chức danh thường trực Đảng ủy xã, phường có nhất phải là ủy viên ban thường vụ đảng ủy không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp