Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Tại sao lại là vấn đề cơ bản của triết học ??
Luận văn | Báo cáo 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 12
Năm vấn đề cơ bản của triết học:
*Vấn đề về bản thể: vật chất và ý thức là gì? Mối quan hệ giữa chúng như thế nào?
*Vấn đề về chân lý: làm thế nào để xác định được một luận cứ đi từ tiền đề đến kết luận có hiệu lực hay không? Làm thế nào để biết được một phát biểu là đúng hay sai? Ta có thể trả lời những loại câu hỏi nào?
*Vấn đề về nhận thức: quá trình nhận thức diễn ra thế nào? Chúng ta có thể nhận thức chính xác thế giới khách quan hay không? Thực tại là gì? Chúng ta nhận thức thực tại như thế nào, có nhận thức toàn bộ thực tại hay không?
*Vấn đề về đạo đức: thế nào là "tốt", thế nào là "xấu" (hoặc thế nào là "giá trị", thế nào là "phi giá trị")? Sự khác biệt giữa tốt và xấu? Hành động như thế nào là đúng? Các giá trị có tính chất tuyệt đối hay tương đối? Thế nào là các quy tắc tự nhiên? Hạnh phúc là gì?
*Vấn đề về thẩm mỹ: đẹp là gì, xấu là gì? Nghệ thuật là gì?
21/04/2010 Đăng bởi QA.quangvinh
2 trong số 12
Triết học là hệ thống lí luận chung nhất của con người về tự nhiên, xã hội, tư duy cũng như chỉ ra vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó

Vấn đề cơ bản của triết học là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề cơ bản của Triết học bởi :
- Giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần trở thành tiền đề, xuất phát điểm của bất kì một triết thuyết nào, một trường phái triết học nào,một học thuyết triết học nào.
- Bất kì một học thuyết, trường phái triết học nào dù cách này hay cách khác, dù gián tiếp hay trực tiếp đều phải giải quyết mối quan hệ này.
- Ang-ghen là người chứng minh và khẳng định một cách thuyết phục rằng giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề cơ bản của triết học nói chung và của triết học hiện đại nói riêng.
Vấn đề cơ bản của Triết học gồm có 2 mặt . Mỗi mặt trả lời cho 1 câu hỏi lớn
1. Mặt thứ nhất (Bản thể luận) : Bàn về nguồn gốc của thế giới: vật chất có trước hay ý thức có trước, cái nào quyết định cái nào. Có 2 cách trả lời khác nhau đã dẫn đến việc hình thành 2 khuynh hướng triết học lớn đối lập nhau
a) Chủ nghĩa duy vật
- Những người theo chủ nghĩa duy vật cho rằng và chứng minh rằng : vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau; vật chất quyết định ý thức, ý thức là sự phản ánh vất chất.
- Trong chủ nghĩa duy vật gồm 3 dạng phái khác nhau
+  Chủ nghĩa duy vật ngây thơ : là dựa vào việc quan sát một cách trực tiếp các sự vật hiện tượng để từ đó kết luận về nó. Chính vì vậy mà những kết luận đưa ra thường đúng nhưng không sâu sắc, không đầy đủ, chưa phản ánh hết sự sinh đọng của thế giới hiện thực khách quan
+  Chủ nghĩa duy vật siêu hình : là dựa vào phương pháp nghiên cứu sự vật trong trạng thái tĩnh tại, không tính tới qúa trình vận động và phát triển không ngừng của sự vật; cô lập sự vật đó với các sự vật khác. Vì vậy những kết luận đưa ra thường không đúng và có khi làm méo mó sự vật hiện tượng.
+  Chủ nghĩa duy vật biện chứng: là dựa vào phương pháp nghiên cứu, xem xét, đánh giá sự vật ở trong trạng thái vừa tĩnh tại vừa luôn luôn vận động phát triển không ngừng và trong mối quan hệ với các sự vật hiện tượng khác nhau. Chính vì vậy mà những kết luận mà họ đưa ra phản ánh đúng sự vật hiện tượng một cách khách quan.
b) Chủ nghĩa duy tâm
- là học thuyết khẳng định rằng ý thức là cái có trước, vật chất là cái có sau, ý thức sinh ra vật chất quyết định vật chất.
- Chủ nghĩa duy tâm có 2 dạng phái:
+ Chủ nghĩa duy tâm khách quan : cho rằng có một thế giới tinh thần, một thế giới ý niệm tuyệt đối tồn tại trước con người, vĩnh hằng, hoàn hảo, luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng. Trong quá trình vận động và biến đổi đó tha hoá nên tạo nên thế giới hiện thực. Cũng chính vì quan điểm như vậy mà những người theo chủ nghĩa duy tâm khách quan cho rằng thế giới hiện thực chỉ là cái bóng của thế giới tinh thần, bị chi phối bởi thế giới tinh thần ấy.
+ Chủ nghĩa duy tâm chủ quan : cho rằng thế giới hiện thực là sự phức hợp các cảm giác của con người, khi cảm giác của con người không còn thì thế giới cũng không còn tồn tại.

Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm làm thành thuyết “Nhất nguyên luận”
Bên cạnh đó còn có một thuyết “Nhị nguyên luận” : ý thức và vật chất cùng song song tồn tại, không có cái nào quyết định cái nào, không có cái nào sinh ra cái nào
.
2. Mặt thứ hai (Nhận thức luận) : bàn về việc con người có khả năng nhận thức hay không; những hiểu biết, những tri thức của con người có phản ánh được đầy đủ, sâu sắc bản chất về thế giới hiện thực khách quan hay không.
  Trong triết học hiện đại có 2 trường phái :
a) Trường phái Khả tri luận
Trường phái này gồm đa số các nhà triết học theo chủ nghĩa, tuyệt đại bộ phận các nhà triết học theo chủ nghĩa duy vật ; khẳng định rằng con người có khả năng nhận thức được thế giới. Tuy nhiên khả năng nhậ thức đó lại được hiểu khác nhau:
            -  Những người theo chủ nghĩa duy tâm khách quan cho rằng quá trình nhận thức của con người là quá trình hồi tưởng lại của linh hồn bất tử
            - Những người theo chủ nghĩa duy tâm khách quan cho rằng tri thức là cái có sẵn dưới dạng bẩm sinh, chủ thể nhận thức chỉ cần tạo điều kiện cho các nhận thức ấy bùng nổ.
            -  Những người thoe chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng nhận thức là một quá trình của con người đi từ những hiểu biết đơn giản đến những hiểu biết phức tạp, không phải là cái có sẵn dưới dạng bẩm sinh mà đó là kết quả của quá trình hoạt động thực tiễn của mỗi bản thân con người. Khả năng nhận thức của con người là hữu hạn nhưng khả năng nhận thức của loài người là vô hạn. Về nguyên tắn cho dù thế giới khách quan có vận đọng không ngừng thì con người hoàn toàn có khả năng nhận thức được nó.
b) Trường phái Bất khả tri
Cho rằng con người không thể nhận thức được thế giới, nếu có nhận thức được thì cũng chỉ là nhận thức được hiện tượng, không thể nhận thức được bản chất của sự vật
17/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 12
Vấn đề cơ bản của triết học là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
nó là vấn đề cơ bản vì
- Giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần trở thành tiền đề, xuất phát điểm của bất kì một triết thuyết nào, một trường phái triết học nào,một học thuyết triết học nào.
- Bất kì một học thuyết, trường phái triết học nào dù cách này hay cách khác, dù gián tiếp hay trực tiếp đều phải giải quyết mối quan hệ này.
- Ang-ghen là người chứng minh và khẳng định một cách thuyết phục rằng giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề cơ bản của triết học nói chung và của triết học hiện đại nói riêng
08/05/2011 Đăng bởi VN-hayqua
4 trong số 12
Là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
vì đây là mối quan hẹ bao trùm của mọi sự vật hiện tượng trong thé giới, là vấn đề nền tảng và xuất phát điểm đẻ giải quyết những vấn đề còn của triết học, là tiêu chuẩn đẻ xác định lập trường thế giới quan của triết gia và học thuyết của họ, các học thuyết triets học dều trực tiếp hay gián tiếp phải giải quyết vấn đề này.
06/02/2012 Đăng bởi thu.06.02
5 trong số 12
Vấn đề cơ bản của triết học gồm 2 mặt:
- Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Trả lời được câu hỏi Vật chất có trước hay Ý thức có trước? Cái nào quyết định cái nào?
- Trả lời được câu hỏi: con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?
21/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 12
Triết học là hệ thống lí luận chung nhất của con người về tự nhiên, xã hội, tư duy cũng như chỉ ra vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó

Vấn đề cơ bản của triết học là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề cơ bản của Triết học bởi :
- Giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần trở thành tiền đề, xuất phát điểm của bất kì một triết thuyết nào, một trường phái triết học nào,một học thuyết triết học nào.
- Bất kì một học thuyết, trường phái triết học nào dù cách này hay cách khác, dù gián tiếp hay trực tiếp đều phải giải quyết mối quan hệ này.
- Ang-ghen là người chứng minh và khẳng định một cách thuyết phục rằng giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề cơ bản của triết học nói chung và của triết học hiện đại nói riêng.
Vấn đề cơ bản của Triết học gồm có 2 mặt . Mỗi mặt trả lời cho 1 câu hỏi lớn
1. Mặt thứ nhất (Bản thể luận) : Bàn về nguồn gốc của thế giới: vật chất có trước hay ý thức có trước, cái nào quyết định cái nào. Có 2 cách trả lời khác nhau đã dẫn đến việc hình thành 2 khuynh hướng triết học lớn đối lập nhau
a) Chủ nghĩa duy vật
- Những người theo chủ nghĩa duy vật cho rằng và chứng minh rằng : vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau; vật chất quyết định ý thức, ý thức là sự phản ánh vất chất.
- Trong chủ nghĩa duy vật gồm 3 dạng phái khác nhau
+  Chủ nghĩa duy vật ngây thơ : là dựa vào việc quan sát một cách trực tiếp các sự vật hiện tượng để từ đó kết luận về nó. Chính vì vậy mà những kết luận đưa ra thường đúng nhưng không sâu sắc, không đầy đủ, chưa phản ánh hết sự sinh đọng của thế giới hiện thực khách quan
+  Chủ nghĩa duy vật siêu hình : là dựa vào phương pháp nghiên cứu sự vật trong trạng thái tĩnh tại, không tính tới qúa trình vận động và phát triển không ngừng của sự vật; cô lập sự vật đó với các sự vật khác. Vì vậy những kết luận đưa ra thường không đúng và có khi làm méo mó sự vật hiện tượng.
+  Chủ nghĩa duy vật biện chứng: là dựa vào phương pháp nghiên cứu, xem xét, đánh giá sự vật ở trong trạng thái vừa tĩnh tại vừa luôn luôn vận động phát triển không ngừng và trong mối quan hệ với các sự vật hiện tượng khác nhau. Chính vì vậy mà những kết luận mà họ đưa ra phản ánh đúng sự vật hiện tượng một cách khách quan.
b) Chủ nghĩa duy tâm
- là học thuyết khẳng định rằng ý thức là cái có trước, vật chất là cái có sau, ý thức sinh ra vật chất quyết định vật chất.
- Chủ nghĩa duy tâm có 2 dạng phái:
+ Chủ nghĩa duy tâm khách quan : cho rằng có một thế giới tinh thần, một thế giới ý niệm tuyệt đối tồn tại trước con người, vĩnh hằng, hoàn hảo, luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng. Trong quá trình vận động và biến đổi đó tha hoá nên tạo nên thế giới hiện thực. Cũng chính vì quan điểm như vậy mà những người theo chủ nghĩa duy tâm khách quan cho rằng thế giới hiện thực chỉ là cái bóng của thế giới tinh thần, bị chi phối bởi thế giới tinh thần ấy.
+ Chủ nghĩa duy tâm chủ quan : cho rằng thế giới hiện thực là sự phức hợp các cảm giác của con người, khi cảm giác của con người không còn thì thế giới cũng không còn tồn tại.

Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm làm thành thuyết “Nhất nguyên luận”
Bên cạnh đó còn có một thuyết “Nhị nguyên luận” : ý thức và vật chất cùng song song tồn tại, không có cái nào quyết định cái nào, không có cái nào sinh ra cái nào
.
2. Mặt thứ hai (Nhận thức luận) : bàn về việc con người có khả năng nhận thức hay không; những hiểu biết, những tri thức của con người có phản ánh được đầy đủ, sâu sắc bản chất về thế giới hiện thực khách quan hay không.
 Trong triết học hiện đại có 2 trường phái :
a) Trường phái Khả tri luận
Trường phái này gồm đa số các nhà triết học theo chủ nghĩa, tuyệt đại bộ phận các nhà triết học theo chủ nghĩa duy vật ; khẳng định rằng con người có khả năng nhận thức được thế giới. Tuy nhiên khả năng nhậ thức đó lại được hiểu khác nhau:
           -  Những người theo chủ nghĩa duy tâm khách quan cho rằng quá trình nhận thức của con người là quá trình hồi tưởng lại của linh hồn bất tử
           - Những người theo chủ nghĩa duy tâm khách quan cho rằng tri thức là cái có sẵn dưới dạng bẩm sinh, chủ thể nhận thức chỉ cần tạo điều kiện cho các nhận thức ấy bùng nổ.
           -  Những người thoe chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng nhận thức là một quá trình của con người đi từ những hiểu biết đơn giản đến những hiểu biết phức tạp, không phải là cái có sẵn dưới dạng bẩm sinh mà đó là kết quả của quá trình hoạt động thực tiễn của mỗi bản thân con người. Khả năng nhận thức của con người là hữu hạn nhưng khả năng nhận thức của loài người là vô hạn. Về nguyên tắn cho dù thế giới khách quan có vận đọng không ngừng thì con người hoàn toàn có khả năng nhận thức được nó.
b) Trường phái Bất khả tri
Cho rằng con người không thể nhận thức được thế giới, nếu có nhận thức được thì cũng chỉ là nhận thức được hiện tượng, không thể nhận thức được bản chất của sự vật

17/02/2011
Chưa đặt tên
30/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 12
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/vai-tro-cua-dau-tranh-giai-cap-doi-voi-su-phat-trien-cua-cac-xa-hoi-co-giai-cap.1141610.html
30/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 12
http://www.wattpad.com/235395-tri%E1%BA%BFt-h%E1%BB%8Dc-2-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-m%E1%BB%93i-quan-h%E1%BB%87-gi%C5%A9a-%C4%91%E1%BA%A3ng-csv%C3%A0-g
30/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 12
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-mac-lenin.1205254.html
30/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 12
rtr6
17/09/2013 Đăng bởi Hao Vo
11 trong số 12
vấn đề cơ bản của mọi triết học ,đặc biệt là triết học hiện đại là mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy.đây là vấn đề tôi cả,vì việc giải quyết vấn đề này là cơ sở cho việc giải quyết các vấn đề khác,gồm có hai mặt,mặt thứ nhất là giữa vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào có sau,cái nào quyết định cái nào,mặt thứ hai,là ý thức của chúng ta có phản ánh được thế giới khách quan không hay có người có khả năng nhận thức được thế giới hay không
16/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 12
quy luật mâu thuẫn cho biết điều gì
11/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
sơ đồ các vấn đề cơ bản cuả triết học
phân biệt giữa vật chất và ý thức là tương đối hay tuyệt đối vì sao
Vấn đề về Youtobe.com
sai lam cơ bản của phép biện chứng trong triết học cổ điển đức
Làm thế nào để biết thần kinh mình có vấn đề??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp