Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
có bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3 ? Nêu rõ cách tìm
Khoa học & Toán học 22/02/2012 Đăng bởi lieu_ltt
Câu trả lời
1 trong số 2
gọi các số chia hết cho 3 là 3k (k thuộc N*)
=> 100 <= 3k <= 999
<=> 33.3 <= k <= 333
=> k thuộc [34,333]
=> có 300 số có 3 chữ số chia hết cho 3
22/02/2012 Đăng bởi Clicia
2 trong số 2
2 số chia hết cho 3 liên tiếp cách nhau 3 đơn vị
Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho3 là 999
Số bé  nhất có 3 chữ số chia hết cho3 là 102
=>Số các số có 3 chữ số chia hết cho 3 là :
          ( 999-102 )/3+1=300 số
22/02/2012 Đăng bởi hỏi nhiều
Bạn cũng có thể quan tâm
Viết thêm 1 chữ số vào trước và 1 chữ số vào sau số 15 để được 1 số có 4 chữ số chia hết cho 15 .
làm sao để cm 1 định thức chia hết cho 1 số nếu từng dòng chia hết cho số đó?
Khi chia STN a cho 12 ta được số dư là 8 . Hỏi số a có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 6 không
33...3(100chữ số 3)*33...34(99chữ số 3)=?.help
khi chia số tự nhiên a cho 24 ta được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 không, a có chia hết cho 4 hay không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp