Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Quyền lực nhà nước giống và khác quyền lực chính trị như thế nào?
Pháp luật | Quản lý 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 5
Với tư cách là 1 phạm trù của khoa học chính trị, quyền lực đã được khám phá trong chiều dài của lịch sử nhân loại từ Aristote qua các nhà thần học thời trung cổ, các nhà phục hưng, các nhà không tưởng, các nhà bách khoa đến các nhà chính trị học hiện đại người Mỹ như K.Dantra, Lesliel Lipson và các nhà bách khoa triết học toàn thư Liên Xô (cũ), nhưng vẫn chưa đưa ra được một định nghĩa để mọi người chấp nhận. Nói một cách tổng quát nhất: quyền lực là cái nhờ đó mà người khác phải phuc tùng
 
         Khi xã hội chưa có giai cấp, người ta điều chỉnh xã hội chỉ bằng quyền lực công. Quyền lực công nảy sinh từ những nhu cầu sinh hoạt chung của cộng đồng là cái vốn có của xã hội. Nó lấy ý chí và lợi ích chung của xã hội làm cơ sở cho sự tồn tại và phát triển. Nó tồn tại và phát triển cùng với xã hội loài người.Trong xã hội có giai cấp, các giai cấp thể hiện ý chí lợi ích của mình đối với xã hội. Ý chí đó chỉ thực sự có hiệu lực khi giai cấp nắm lấy được quyền điều hành quyền lực công. Để làm được điều đó, các giai cấp tiến hành đấu tranh với nhau. Giai cấp giành thắng lợi trở thành đại diện và là chủ sở hữu của quyền lực công. Họ sử dụng quyền lực công cho mục đích giai cấp, biến quyền lực công thành quyền lực giai cấp; đồng thời, cũng biến ý chí của giai cấp thành quyền lực công. Cả hai quyền lực ấy hợp thành một chỉnh thể quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền đối với toàn xã hội. Chính vì vậy, Ph.Ănghen đã khẳng định: “Quyền lực chính trị, theo đúng nghĩa của nó, là bạo lực có tổ chức của một giai cấp để trấn áp một giai cấp khác
 Bạn tham khảo thêm tại http://www.hanhchinh.com.vn/forum/showthread.php?t=703
12/04/2010 Đăng bởi QA.ngocthe
2 trong số 5
Quyen luc nha nuoc hinh thanh tren co so quyen luc chinh tri.ql ct do nhung nguoi lanh dao dang dua ra tu do dinh huong cho su ra doi cua quyen luc nha nuoc.tom lai ql ct chi phoi ql nha nuoc.
theo minh nghi la nhu vay kon cac ban tu tim hieu nha??
19/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 5
Quyen luc nha nuoc hinh thanh tren co so quyen luc chinh tri.ql ct do nhung nguoi lanh dao dang dua ra tu do dinh huong cho su ra doi cua quyen luc nha nuoc.tom lai ql ct chi phoi ql nha nuoc.
Theo minh nghi la nhu vay kon cac ban tu tim hieu nha??
19/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
- QLNN là khái niệm hẹp hơn so với QLCT.QLNN  chỉ là QLCT của một Quốc Gia,gắn bó chặt chẽ với Đảng cầm quyền và nguyện vọng lợi ích của toàn xã hôi,Quốc gia và dân tộc.
  Chế độ DCTS,QLNN được tổ chức theo  nguyên tắc phân lập các quyền.Sự phân lập đó luôn nhằm tới thực hiện ý chí của giai cấp tư sản cầm quyền và bằng mọi cách xếp đặt để QLCT không thể phân chia.
  Chế độ DC XHCN được tổ chức phân công trên cơ sự  thống nhất.Ở nước ta không có sự phân chia các quyền Lập pháp-Hành pháp-Tư pháp.Điều này được ghi  nhận trong các văn kiện chính trị của đảng,Hiến pháp và Luật tổ chức bộ máy Nhà nước
 -QLNN cưỡng chế thông qua PL và thu thuế.QLCT thông qua Đảng và các tổ chức bộ máy nhà nước để tuyên truyền và giáo dục.
      QLNN bao trùm lên toàn thể lãnh thổ QG,quản lý mọi tầng lớp nhân dân trong phạm vi lãnh thổ. NN quản lý tất cả những cơ sở vật     chất ,cơ sở kinh tế để đảm bảo cho việc thực hiện quyền lực.NN tổ chức các bộ máy cưỡng chế như nhà tù,quân đội,công an,tòa án...
     Ở VN tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân,nhân dân thự hiện quyền lực thông qua QH và HĐND các cấp.
 - Nhiệm vụ quan trọng chủ thể của QLCT không phải là cưỡng chế ma là hoạch định,xây dựng hệ thống các thể chế,chính sách,tuyên truyền,GD... để nhân dân nhận thức và làm theo,đồng thời quản lý công việc nhà nước và xã hội,lãnh đạo các cơ quan quyền lực,các hoạt động chính trị và phi chính trị.....
   -QLNN có 2 chức năng cơ bản đó là giai cấp và xã hội
   -QLCT có 6 chứ năng  đó là
                        Lập ra hệ thống chính trị xã hội
                        Tổ chức đời sống chính trị
                        Quản lý công việc nhà nước và xã hội
                        Lãnh đạo các cơ quan quyền lực
                        Kiểm soát hệ thống chính trị
                        Lập ra kiểu cầm quyền nhất định cho nha nước
19/05/2012 Đăng bởi Đào Thông Vùng
5 trong số 5
nha nuoc la mot thiet che to chuc va thuc hien quyen luc chinh tri cua giai cap thong tri .Do vay .xet ve ban chat giai cap .quyen luc nha nc la quyen luc cua giai cap thong tri .La mot bo phan dac biet cua quyen luc chinh tri ,quyen luc nha nuoc mang day du moi dac trung cua quyen luc chinh tri .Vi vay khuynh huong dong nhat hay tach roi gjua quyen luc chinh tri va quyen luc nha nuoc deu khong chinh xac ve mat khoa hoc .Ngoai ra ,tinh dac thu cua quyen luc nha nuoc la o cho :quyen luc nha nuoc duoc thuc hien bang nhieu bien phap ,nhieu phuong tien khac nhau .To hoc mon chinh tri hoc thay nhu the do .
03/06/2012 Đăng bởi dinhhoagd
Bạn cũng có thể quan tâm
trường hợp nào cá nhân có năng lực hành vi mà không có năng lực pháp luật hay không? vì sao?
ủy quyền hết hiệu lực khi nào?
Như thế nào là thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ?
Không biết Hoàng gia Anh có quyền lực như thế nào ở Anh nhỉ?
luật hành chính
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp