Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tiền bối thường đất hỗ trợ đất và tiền thuế đất hạch toán như thế nào?
Pháp luật | Tài vụ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
- Theo quy định tại Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

+ Điểm đ, Khoản 2 Điều 4 quy định: "Nguyên giá của tài sản cố định là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài): là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất;...”

+ Khoản 6 Điều 9 quy định " Quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cố định vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao".

- Khoản 1(b) Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định : “b) Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có trách nhiệm chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Nghị định này và được trừ vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp;”

- Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định : “3. Người được Nhà nước cho thuê đất mà ứng trước tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào tiền thuê đất phải nộp; ...”

- Điểm 3, Nguyên tắc hạch toán của TK213 - Tài sản cố định vô hình, trong “Chế độ kế toán doanh nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định :

“3.Trong quá trình sử dụng phải tiến hành trích khấu hao TSCĐ vô hình vào chi phí SXKD theo quy định của Chuẩn mực kế toán TSCĐ vô hình. Riêng đối với TSCĐ là quyền sử dụng đất thì chỉ tính khấu hao đối với những TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn”

Theo các quy định trên thì giá trị TSCĐ vô hình (quyền sử dụng đất) bao gồm các chi phí doanh nghiệp đã chi để có quyền sử dụng đất hợp pháp (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) như đã nêu trên bao gồm hoặc không bao gồm tiền bồi thường, hỗ trợ đất, cụ thể là :

- Trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ đất phát sinh theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Nghị định số 197/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì chi phí này không được trừ vào tiền thuê đất phải nộp và được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình.

- Trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ đất phát sinh theo phương án đã được phê duyệt từ ngày Nghị định số 197/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì chi phí này được trừ vào tiền thuê đất phải nộp và giá trị TSCĐ vô hình không bao gồm khoản chi này.

Như vậy, giá trị TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn (trong trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất thuê) được trích khấu hao theo quy định; Tiền thuê đất phải nộp được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định và không phải là một trong những khoản chi phí để hình thành nên giá trị TSCĐ vô hình (quyền sử dụng đất có thời hạn) như đã nêu trên.
12/04/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
Bạn cũng có thể quan tâm
Thuế nhà đất hạch toán vào chỗ nào?
nhà tôi làm nhà trên mảnh đất vườn khi nhà nước lấy làm đường thì đất của chúng tôi có được tính là đất sử dụng không
Khoáng sản của nhật bản được hình thành như thế nào??
Nếu thiên thạch đâm vào trái đất cái gì sẽ xảy ra??
LỊCH SỬ TRÁI ĐẤT THEO CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp