Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Năng lực pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi nào?
Pháp luật | Bảo hiểm 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
khả năng của cá nhân (thể nhân), pháp nhân (tổ chức, cơ quan) hưởng quyền và nghĩa vụ theo luật định. NLPL là hiện tượng pháp lí độc lập. Trong pháp luật dân sự, NLPL của cá nhân xuất hiện từ khi người đó sinh ra và mất đi khi người đó chết. Bộ luật dân sự Việt Nam  năm 1995 quy định “Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và có nghĩa vụ dân sự; mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau” (điều 16). Nội dung NLPL của cá nhân quy định tại điều 17: “Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản; quyền sở hữu, quyền thừa kế và các quyền khác đối với tài sản; quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó”. “Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không thể bị hạn chế trừ trường hợp do pháp luật quy định” (điều 18). Trong một số ngành luật khác như luật nhà nước, luật lao động, luật hôn nhân và gia đình thì NLPL và năng lực hành vi của cá nhân xuất hiện đồng thời ở lứa tuổi nhất định theo quy định của pháp luật. NLPL dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có quyền và nghĩa vụ dân sự phù hợp với mục đích hoạt động của mình. NLPL dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu pháp nhân phải đăng kí hoạt động thì NLPL dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm đăng kí. NLPL dân sự của pháp nhân chấm dứt từ thời điểm chấm dứt pháp nhân
02/04/2010 Đăng bởi QA.quangvinh
2 trong số 3
Theo khoản 2 Điều 86 Bộ Luật dân sự năm 2005 thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân chấm dứt tại thời điểm chấm dứt pháp nhân, Thời điểm này được xác định theo điều 99 BLDS năm 2005.
06/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
bị giải thể, chia tách, hợp nhất hoặc phá sản .
15/05/2011 Đăng bởi tragiang
Bạn cũng có thể quan tâm
Tình hình lạm phát như hiện nay có khả năng chấm dứt được không,nếu được thì vào khoảng nào
Vì sao nói luật hiến pháp là đạo luật?
Tôi ký hợp đồng lao động với điều kiện phải được 3 năm nhưng do điều kiện tôi muốn chấm dứt hợp đồng có được k
tôi ký hợp đồng lao dộng với công ty 1 năm, nay tôi muốn chấm dứt trước thời hạn thì phải làm gì để không bị đền bù?
Khi nào quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp