Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
giải bài toán tìm x thuộc N biết ( 2x + 1 )là bội của 6-x
Khoa học & Toán học | Trung học 25/12/2011 Đăng bởi Khanh An
Câu trả lời
1 trong số 1
( 2x + 1 )là bội của 6-x
<=> ( 2x + 1 ) chia hết cho (6-x)
<=> ( 2x + 1 )\(6-x) là 1 số nguyên
có (2x+1)\(6-x) = -2+13\(6-x)
=>  ( 2x + 1 )\(6-x) là 1 số nguyên
<=> 13 chia hết cho 6-x
=> 6-x thuộc {+-1; +-13}
=> x.
25/12/2011 Đăng bởi luudinhtuan.nx
Bạn cũng có thể quan tâm
|4-3x|=2x-1
4sinx.cos(x-bi\2)+4sin(x+bi).cosx+2sin(3bi\2-x).cos(x+bi)=1
Toa'n
(x-5).(2x+3) - 2x.(x-3) +x+7
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp