Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hàm and trong excel sử dụng khi nào??
Lập trình | Phần mềm máy tính 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
hàm AND trong excel đuợc sử dụng khi
-công cụ trả về TRUE khi tất cả các dối số có giá trị TRUE,trả vềFALSE nếu có một trong các đối số có giá trị FALSE.
-cú pháp =AND(logical1,logical2,........,logicaln…
hàm OR
-công dụng:tra về TRUE ney61 có một trong các đối số có giá trị TRUE,trả về FALSE khi tất cả các đối số có giá trị FALSE
-cú pháp: =OR(logical1,logical2,........,logicaln)
06/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
2 trong số 2
Hàm AND:
__Cú pháp:
__ AND (Logical1, Logical2, ….)
__Các đối số:
__Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
__Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.
__Lưu ý:
__- Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.
__- Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.
__- Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!
__Ví dụ:
__=AND(D7>0,D7<5000)
15/12/2010 Đăng bởi Akatsuki Undercover
Bạn cũng có thể quan tâm
tác dụng của hàm vlookup
cho tôi biết tất cả các hàm thông dụng trong excel va chức năng của từng hàm?
Đặt câu có sử dụng hàm ý?
Tôi sử dụng excel 2007 .
Cách sử dụng bí mật của Excel 2007
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp