Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao đcsvn ra đời là 1 tất yếu ls là bước ngoặt vĩ đại of cmvn.?
Game máy tính | Game mạng 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 8
Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và từng bước thiết lập chế độ thống trị rất tàn bạo, hà khắc và phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, xã hội Việt Nam đã có những biến đổi lớn: Từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến; hai mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu trong xã hội ngày càng gay gắt. Đó là, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp xâm lược và giữa nhân dân ta chủ yếu là nông dân với bọn địa chủ, phong kiến tay sai, chỗ dựa của thực dân Pháp.
Nhiệm vụ chống đế quốc Pháp xâm lược và nhiệm vụ chống bọn phong kiến tay sai là không tách rời nhau. Đó là yêu cầu của cách mạng Việt Nam. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai ở khắp mọi nơi, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu và các nhà yêu nước đương thời theo nhiều khuynh hướng khác nhau. Song các phong trào đấu tranh đó đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu là chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn, chưa có một lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến và một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong trào. Cách mạng Việt Nam đứng trước sự bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước.
Giữa lúc đó, Nguyễn ái Quốc - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước. Sau 10 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể đã bắt gặp được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm được con đường cứu nước đúng đắn, Người nói: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản". Đây là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển biến quyết định mở đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
Nguyễn ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam, sáng lập và trực tiếp huấn luyện Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên, xuất bản tác phẩm Đường Kách Mệnh để tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tiếp tục chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng.
Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, tại Quảng Châu - Trung Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản được triệu tập dưới sự chủ trì và lãnh đạo của Bác Hồ. Hội nghị nhất trí thành lập một đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua các văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do Nguyễn ái Quốc khởi thảo. Đó là cương lĩnh và điều lệ đầu tiên của Đảng...Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử như là Đại hội thành lập Đảng.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử; là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sĩ cách mạng đứng đầu là Bác Hồ kính yêu của chúng ta.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ rằng: Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đó cũng là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm đã được giải quyết. Từ đây, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng Mác- Lênin chân chính với đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo là cơ sở lý luận vững chắc đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc phát triển của đất nước.
16/04/2010 Đăng bởi congchua
2 trong số 8
các anh chị làm bài máy móc quá,
đây là bài của tôi thử xem ntn nhé
Đảng cộng sản việt nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại vì:đảng cộng sản việt nam ra đời chấn dứt thới kỳ khủng hoảng về đường nối ,trước khi ĐCSVN chưa ra đời phong trào yêu nước của nhân dân ta diễn ra rất sôi nổi quyết liệt ,nhưng đều thất bại vì thiếu đương nối lãnh đạo đứng đắn ,tiêu biểu như phong trào cân vương ,phong trào nông dân yên thế,còn đương cứu nươc của phan bội châu ,phan châu trinh
-tứ khi đảng cộng san vn ra dời đảng đã vạch ra đường nối đứng đắn cho cmvn đó là trước làm cách mạng dân tộc dân chủ ,sau làm cách mang xã hội chủ nghĩa
-kể tứ khi đảng cách mạng việt nam thuộc quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đội tiên phong là đảng cộng sản vn ,xây dựng lực lượng mới là :công nhân và nông dân
dảng ra đời đề ra 2 nhiện vụ chiến lược ,độc lập dân tộc và khuẩu hiện người cày có ruộng đất,do vây nôi kéo đươc đông đảo người dân tham gia ,tạo ra khôi liên minh công nông vững chắc làm nhân tố quyết định cho thắng lợi của cách mang vn
06/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 8
Bạn làm bai nay chẳng ra làm sao cả nếu muôn làm bài này tốt cần nắm rõ con đường trở thành người cộng sản của NGUYỄN ÁI QUỐC từ đó cộng với nhu cầu cần sự lãnh đạo của một tổ chức thỳ mơi đủ
19/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 8
Theo tớ thì bài này còn cần phải giải thích được "tất yếu lịch sử" và "bước ngoặt" là gì rồi mới đi vào giải thích, làm rõ 2 ý, đó là:
- Vì sao ĐCSVN ra đời là một tất yếu lịch sử?
- Vì sao ĐCSVN ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của CMVN?
Khi phân tích làm rõ 2 ý trên thì ta xen ý " con đường trở thành người công sản của Nguyễn Ái Quốc chứ không phải chỉ làm rõ con đường trở thành người cộng sản của Nguyễn Ái Quốc thôi đâu. Nếu làm bài như vậy bạn chỉ đạt điểm 4, 5 là cùng không đạt điểm tối đa đâu. Đó là ý kiến của tớ xin các bạn và thầy cô đóng góp và nhận xét nhé để tớ rút kinh nghiệm cho kỳ thi sắp tới. Thank you all you
13/12/2011 Đăng bởi Vũ Thị Tâm
5 trong số 8
tôi thấy công chúa trả lời cũng đúng mọi người có thể tham khảo.vì ban noi dược tình hình trong nước ....... nói chung cũng đầy đủ và cũng nói lên dược sự tất yếu
31/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 8
híc e phải kiểm tả cuối ki vào dạng nay...nhưng lên mạng tham khảo thấy nhiu ý kiến # nhau quá|?bai chỉ có bài của công chúa là dài 2 tý...nhưng ci nêu hoàn cảnh trong nc thôi chứ k có hoàn cảnh tke giới...mà cô giáo e bảo phải nêu dc cả 2.híc
30/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 8
vn la 1 trong nhung nuoc da trai qua su xam luoc ap buc boc lot da man cua thuc dan cung nhu de quoc vi vay no da phan nao toi luyen l
16/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 8
trời ơi,mọi người toàn nói y như trong giáo trình lại còn nói thiếu nữa chứ..vậy thì mình về nhà đọc giáo trình được ùi,ko có gi mới mẻ,riêng cả,chán như con dán
05/06/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao đcsvn ra đời là 1 tất yếu ls là bước ngoặt vĩ đại of cmvn. ?
làm sáng tỏ nhận định"sự ra đời đảng cộng sản việt nam là tất yếu khách quan,là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng việt nam
Vì sao dcsvn là 1 bước ngoặt trong tiến trình về cmvn?
Những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người???
Tại sao nói sự ra đời của đcsvn là tất yếu ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp