Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào dùng động từ số nhiều hoặc số ít?
Bài tập về nhà | Toán học 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
1. Những từ đi với động từ và đại từ số ít:any+ danh từ số ít, anybody, anyone, anything, each, every, everybody, everyone, everything, no one, nobody, nothing, some +singular noun, somebody, someone, something
Vídụ: Something was under the house
Anybody who has lost his ticket should report to the desk
2. Either và neither là hình thức số ít nếu dùng không có nor hoặc or:
Ví dụ: If either of you takes a vacation now, we will not be able to finish the work
3. None và no có thể dùng với động từ số ít hoặc số nhiều tùy thuộc vào động từ đi sau nó
---------------KG ĐẾM ĐƯỢC==> SỐ ÍT
NONE OF THE +
---------------ĐẾM ĐƯỢC Ờ SỐ NHIỀU==> SỐ NHIỀU

Ví dụ: None of the counterfeit money has been found
=====> không có tiền giả nào được tìm thấy
------None of the students have finished the exam yet

------SỐ ÍT/KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC=> SỐ ÍT
NO +
------SỐ NHIỀU=> SỐ NHIỀU

Ví dụ: No example is relevant to this case
====> Không có ví dụ nào phù hợp vào trường hợp này
------No examples are relevant to this case
4. Danh động từ làm chủ từ:
Nếu danh động từ làm chủ từ thì động từ ở số ít
Ví dụ: Dieting is very popular today
------Not studying has caused him many problems
5.Những danh từ tập hợp , thời gian, tiền bạc, sự đo lường (khỏan cách, nặng nhẹ, cao, thấp...), tình yêu được xem như là số ít
Danh từ tập hợp:
Những danh từ tập hợp sau đây thường là số ít. Nhưng trong vài trường hợp chúng là số nhiều khi đề cập đến cá nhân, hành động riêng lẻ
Army, audience, class, club, comittee( ủy ban), congress (hội nghị),crowd, family, goverment, group, jury(bồi thẩm đòan), majority (đa số), minority (thiểu số), organization (tổ chức), public, staff (ban,các nhân viên), team
Ví dụ: The family was elated by the news
=====> Gia đình phấn khởi với tin tức đó
------Out team is going to win the game
------the staff has lost a few members this year
Ví dụ chia về chia số nhiều:
The staff aren't happy with their new working conditions
=> CÁc nhân viên không vui vẻ với điều kiện làm việc của họ
Lưu ý: vớ majority thường là chia số ít khi nó xuất hiện một mình, nhưng sẽ chia số nhiều khi sau nó là danh từ số nhiều
VD: the majority of the students beleive her to be innocent
6. Những danh từ tận cùng là S chia số ít:
athletics, economics, gymnastics(thể dục), mathematics, news, physics...
7. A number of và the number of
Chì cần nhớ đơn giản
A number of===> số nhiều
The number of===> số ít
Ví dụ: A number of students are going to the class picnic
====> Nhiều sinh viên sẽ đi picnic với lớp
-----The number of days in the week is seven
====> Số ngày trong tuần là 7
8. Danh từ luôn luôn là số nhiều:
Những danh từ có hai mảnh hoặc hai phần luôn luôn là số nhiều, nếu muốn dùng số ít phải dùng a pair of
glasses, jeans, pliers(cái kiềm), scissors(cái kéo), shorts(quần soóc), tongs(cái kẹp), trousers (quần dài), tweezers(cái nhíp)
Ví dụ: The pliers were on the table
------The pair of scissors is dull
====> Cái kéo này bị cùn
9. Các bạn hãy dùng câu nói này giúp mình dễ nhớ về những danh từ chia số nhiều:
Cảnh sát, người giàu, người nghèo, người già, người trẻ, dắt nhau đi chăn gia súc...
Ví dụ: The police have arrested Tommy
====> Cảnh sát đã bắt Tommy
Ngòai ra tên các đội thể thao thường được chia số nhiều, tên các địa danh có tận cùng bằng chữ s cũng thế.
Ví dụ: Scotland are playing Franch in a football match next week
====>Đội Scotland gặp đội Pháp trong trận đá bóng tuần tới

------
CÔNG THỨC:
*******************************
Accompanied by (cùng với)
Along with (cùng với)
As well as (cũng như) ==>>> S 1
No less than (cũng như)
Together with (cùng với)
*******************************
Ví dụ: The actress, along with her manager and some friends, is going to a party tonight.


*******************************
neither
..........+ N + nor/or==> S 2

either

Not only...but also
*******************************
VD: Neither Mary nor her friends are going to the beach to day
Neither Mary or Bill is going to the beach today
* nếu or xuất hiện một mình cũng áp dụng với qui luật trên, tức là chia thì theo Subject 2
VD : Mar or Bill is going to the beach today

( both A and B,A and B,...=> chia số nhiều)

-------------
"Trong sách nói sau ANY danh từ đếm được phải để số nhiều, nhưng sao có một số trường hợp mình thấy người ta vẫn để số ít, vậy là làm sao?"

Xin mạn phép bạn saobangmuaha để trả lời câu hỏi của bạn suibwhite. Nhân thể, khai triển thêm về cách xử dụng "ANY" trong những trường hợp khác để mọi người cùng tham khảo.

ANY---> Adjective/Pronoun/Adverb
1)Khi dùng như là tĩnh từ (adjective), ANY có nghĩa như sau:
* ONE:
I am not sure if there is any local store that carries this product. (-> a single store...)
Take any pencil you want.(chỉ lấy 1 cái bút chì thôi, cái nào cũng được)
ANY mistakes? (Khi hỏi câu nầy, We expect SOME mistakes) No, I did not find ANY mistake (--> I did not find A SINGLE mistake).
* SOME:
Charles has some money. Does John have any money?
Are there any messages for me?
* EVERY, or ALL (không nói rõ là ai, vật nào):
Any kid/child would love that song. (ANY = every)
Give them any food you don't want.(ANY= all)

2)Khi dùng như đại danh từ (pronoun), ANY có nghĩa là "ANY ONE or SOME/MORE PERSONS, THINGS, or QUANTITIES". Trong trường hợp nầy, ANY có thể dùng với động từ số ít hay số nhiều, tuỳ theo ý mình muốn nói.
Any of these books is suitable (ANY = any one).
But are any of them available?(ANY = some).
Một nhận xét quan trọng ở đây, “anyone” và “any one” có nghĩa khác nhau . “anyone” nghĩa là “any person.”, còn “any one” nghĩa “whatever one (person or thing) of a group.”.
Anyone may join => Bất cứ ai (mọi người) cũng có thể gia nhập...
Any one may join => Chỉ có một người(trong bọn anh)có thể gia nhập thôi
Khi nào ANY theo sau bởi chữ OF,thì chỉ có thể dùng "any one": Any one (not anyone) of the boys may enter the building by himself.

3)Khi dùng như trạng từ (adverb), ANY có nghĩa là "to any degree or extent; at all"
She didn't feel any better.
Is she any better?
Is he doing any better?
He is not any friendlier than before.
22/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
another ten records là số nhiều hay ít
cho 1/x+ 1/y +1/z =2/3 và x+y+z=3/2 chứng minh rằng tồn tại ít nhất 1 số = 3/2
hôm nay số người only nhiều ,hay ít nhỉ?
số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khi chia cho 21 dư 5, chia 4 hoặc 5 dều dư3 số đó là?
Tìm x,y nào
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp