Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ai biết cách định dạng kiểu ngày tháng, đơn giá trong gridview ko? (C#)
Ngôn ngữ lập trình | Điền kinh 28/11/2010 Đăng bởi penhoc
Câu trả lời
1 trong số 3
Click vao Gridview ---> Chọn Edit Column ---> Chọn Column cần edit ---> Chọn thuộc tính: DefaultCellStyle : --- nhập định đạng của bạn (dd/MM/yyyy hoặc #,#.## cho kiểu số )
29/11/2010 Đăng bởi Thanh Lai
2 trong số 3
Vậy còn trong listview thì thay đổi định dạng ngày tháng phải làm sao đây?
21/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
<asp:BoundField DataField="CreatedOnDate" HeaderText="" DataFormatString="{0:d/M/yyyy HH:mm:ss}" >

Một số thông tin tham khảo.

This code produces the following output.

FORMAT  en-US EXAMPLE
CHAR    VALUE OF ASSOCIATED PROPERTY, IF ANY

d     1/3/2002
M/d/yyyy (ShortDatePattern)

D     Thursday, January 03, 2002
dddd, MMMM dd, yyyy (LongDatePattern)

f     Thursday, January 03, 2002 12:00 AM

F     Thursday, January 03, 2002 12:00:00 AM
dddd, MMMM dd, yyyy h:mm:ss tt (FullDateTimePattern)

g     1/3/2002 12:00 AM

G     1/3/2002 12:00:00 AM

m     January 03
MMMM dd (MonthDayPattern)

M     January 03
MMMM dd (MonthDayPattern)

r     Thu, 03 Jan 2002 00:00:00 GMT
ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT' (RFC1123Pattern)

R     Thu, 03 Jan 2002 00:00:00 GMT
ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT' (RFC1123Pattern)

s     2002-01-03T00:00:00
yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss (SortableDateTimePattern)

t     12:00 AM
h:mm tt (ShortTimePattern)

T     12:00:00 AM
h:mm:ss tt (LongTimePattern)

u     2002-01-03 00:00:00Z
yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z' (UniversalSortableDateTimePattern)

U     Thursday, January 03, 2002 8:00:00 AM

y     January, 2002
MMMM, yyyy (YearMonthPattern)

Y     January, 2002
MMMM, yyyy (YearMonthPattern)
21/04/2012 Đăng bởi Hùng Phan
Bạn cũng có thể quan tâm
Bác có phần mềm quản lý nào bằng C# ko vậy,đơn giản cũng đc,cho e xin vs,thank.
bạn nào có code quản lý tiền điện bằng ngôn ngữ c# với csdl sql cho mình tham khảo với, mình đang làm đề tài này.
Co ai biet ket noi CSDL SQL trong c# ko ?. Chi cho t voi.Thank
Ai có web dạy lập trình C++ và C# thì cho mình xin link với ?
Convert Code C# sang Visual Basic
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp