Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phân tích khái niệm tư tưởng hồ chí minh?
Nghệ thuật | Xã hội | Chính trị 20/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 8
Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mình hiểu biết sơ sơ là: Sống và làm việc theo tư tưởng của Bác.
Sống: Quan điểm là lấy phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân làm mục tiêu cuộc sống.
Làm việc: Hiệu quả và kết quả cao. Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Chí công vô tư.
Nói thì dễ nhưng làm được thật khó. Phải không bạn?
20/12/2010 Đăng bởi Mr. Ngu Lâu
2 trong số 8
ban tham khao giao trinh tu tuong ho chi minh cua bo giao duc di, minh thay o do nguoi ta cung phan tich rat ro roi, no hoi dai nen minh khong viet ra o day duoc, chuc ban lam bai tot
22/12/2010 Đăng bởi khong co ten
3 trong số 8
Hỏi gai góc gê. Tư tưởng Hồ Chí Minh thì nguyên cả một cuốn giáo trình dày cộm à. Còn khái niệm tư tưởng HCM thì tương đối gói gọn hơn. Nhưng lại bảo phân tích khái niệm,,,,,ax,axxxxxngất.
16/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 8
Tư tưởng theo Slogan của quốc gia: Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
21/02/2011 Đăng bởi ABC-Z
5 trong số 8
PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tại Đại hội IX (4-2001), Đảng ta có bước phát triển trong nhận thức và tư duy lý luận khi khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại... Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”
1. Trước hết phải hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.
“Hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam” là nhiều quan điểm liên hệ chặt chẽ với nhau, thể hiện rõ tính liên tục, nhất quán. “Toàn diện” là bao quát nhiều lĩnh vực. Đó là tư tưởng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quân sự, ngoại giao... Đại hội IX chỉ rõ, đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân...
“Toàn diện nhưng sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam”, nghĩa là không phải tất cả mọi vấn đề đều gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở đây cần hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh như là những tư tưởng chính trị theo nghĩa rộng, gồm tư tưởng về mục tiêu cách mạng: độc lập dân tộc và CNXH; về mục đích cách mạng: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về lực lượng cách mạng: toàn dân tộc lấy công-nông làm gốc, đoàn kết quốc tế; về nền tảng lý luận: chủ nghĩa Mác-Lênin; về tổ chức cách mạng: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận đoàn kết toàn dân; về phương pháp cách mạng: động viên toàn dân, tổ chức toàn dân; v.v.. Tóm lại, đó là “giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản”.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin (hoặc là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin) vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh nói rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là “kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta”. Rõ ràng là khái niệm cho ta biết Hồ Chí Minh nắm chắc chủ nghĩa Mác-Lênin và hiểu rõ điều kiện nước ta. Điểm chốt ở đây là “điều kiện cụ thể của nước ta”. Hồ Chí Minh từng cảnh báo: “Nghe người ta nói giai cấp đấu tranh, mình cũng ra khẩu hiệu giai cấp đấu tranh, mà không xét hoàn cảnh nước mình như thế nào để làm cho đúng”(7). Điều kiện nước ta không giống các nước khác, ít nhất trên hai điểm: Truyền thống lịch sử, văn hóa, con người và nước thuộc địa thời cận đại. Hai điểm này không hoàn toàn tách bạch, mà có sự tiếp nối. Nhưng cũng có nội dung chỉ có trong thời kỳ thuộc địa. Nhận thức như vậy để thấy rằng Hồ Chí Minh không viết lại, nói lại các bậc thầy và những gì trong truyền thống dân tộc; ngược lại, Người đã khắc phục những hạn chế của truyền thống và thiếu hụt trong chủ nghĩa Mác-Lênin.
Hạn chế lớn nhất của giá trị truyền thống là lý luận khoa học. Thiếu hụt lớn nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin là những tư liệu lịch sử của các nước thuộc địa phương Đông. Hồ Chí Minh đã lấp đầy những khoảng trống đó.
Nếu Hồ Chí Minh không vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta để xây dựng hệ thống lý luận cách mạng soi đường cho cách mạng Việt Nam thì làm sao chúng ta có thắng lợi nhanh gọn trong thời gian chưa đầy hai tuần của Tháng Tám năm 1945? Và tiếp theo là thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến thần thánh, quá độ lên CNXH khi cả nước có chiến tranh với tư duy “chủ nghĩa xã hội thời chiến”.
Trong “khái niệm” có nói tới tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Điều này cần được hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh không phải xuất hiện từ một mảnh đất trống không, mà trên nền dân tộc. Điều cần nhấn mạnh là dưới ánh sáng cách mạng, khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã nâng cao các giá trị truyền thống lên một chất mới, trình độ mới, tạo nên sức mạnh mới trong thời đại mới. Hồ Chí Minh cũng tiếp thu có chọn lọc văn hóa nhân loại. Người đã làm giàu trí tuệ của mình và trí tuệ dân tộc bằng những giá trị văn hóa phương Đông như đạo đức, chủ nghĩa tập thể, lòng từ bi hỷ xả... và những giá trị văn hóa phương Tây như đề cao vai trò cá nhân, truyền thống và phong cách dân chủ, những vấn đề về nhân quyền, dân quyền... Chúng ta cần nhận thức rằng, Hồ Chí Minh không phủ nhận các giá trị Đông, Tây, kim, cổ. Ngược lại, Người là số ít trong các nhân vật đã trở nên huyền thoại ngay khi còn sống.
29/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 8
Theo mình được biết, hiện tại trong đại hội XI đa đưa ra khái niệm về tư tưởng hồ chí minh, vậy mình phân tích nó như thế nào vậy, có thể cho mình được biết không?
31/05/2012 Đăng bởi ngân bùi
7 trong số 8
1. -hãy phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
  - Làm rõ nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh. trong những nguồn gốc đó, nguồn gốc đó, nguồn gốc nào là quan trọng nhất, vì sao?Trình bày quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. - phân tích mối quan hệ độc lập dân tộc và CNXH trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
  - Làm rõ những điều kiện đảm bảo cho độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trong CMVN.
3. -Làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.
 - phân tích nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng cộng sản Việt Nam.
- Xây dựng đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay cần tập trung vào những nội dung gì?
21/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 8
Bạn nào nêu đầy đủ khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh theo Đại Hội 11 đi rồi mới phân tích đươc chứ?
25/02/2014 Đăng bởi Mrr Đạo
Bạn cũng có thể quan tâm
trình bày khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu ý nghĩa của việc hộc tập môn học đối với sinh viên?
ý nghĩa của việc phân tích khái niệm tư tưởng hcm
phân tích khái niệm vô thức
định nghĩa thế nào là luẩn quẩn
khái niệm truyện cổ tích hiện đại?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp