Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cách So sánh hai phân số (ababab) ̅/(cdcdcd) ̅ và (abab) ̅/(cdcd) ̅
Ngôn ngữ lập trình | Máy ảnh | Trung học 15/03/2011 Đăng bởi Dương Thiên Long
Câu trả lời
1 trong số 1
ta có: ababab = abab*100,0099
        cdcdcd = cdcd*100,0099
vậy ababab/cdcdcd = abab/cdcd
03/05/2011 Đăng bởi lyking
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho a19971996;b19981997  . So sánh a với b, số nào lớn hơn ? .
so sánh (không dùng máy tính [lớp 6]): 7^14 và 50^7
Trong hai phân số 2 phần 3 và 4 phần 5 phân số nào nhỏ hơn, tại sao?
mọi người cho so sánh giúp mình 2 chiếc máy tính này
so sánh được không ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp