Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tai sao cong ty TNHH 1 thanh vien khong duoc giam von dieu le va phat hanh co phan?
Công ty | Xã hội | Cổ phiếu 31/03/2011 Đăng bởi giangcoikt
Câu trả lời
1 trong số 1
-vi no la TNHH 1 thanh vien, ng dung dau co the la 1 ca nhan, to chuc co tu cach phap nhan nen k dc phat hanh co phieu
-TNHH nghia la chi phai chiu trach nhiem huu han doi voi nhung khoan vay
vd nhe: von dieu le cua cty ban la 10 ty va di vay them 20 ty nua thi ban chi phai chiu trach nhiem tra no 10ty con lai thoi, neu tu dung ban giam von dieu le xuong 5ty vay duong nhien ban phai co trach nhiem tra no toi 15ty.chang co ai tren doi la nhu vay het!!!!!!!
31/03/2011 Đăng bởi tentoilarg
Bạn cũng có thể quan tâm
nha dau tu nuoc ngoai nen thanh lap cty TNHH co von nuoc ngoai hay cty co phan co von nuoc ngoai?
con gia dinh chinh sach khi hoc lien thong chinh quy co duoc mien giam oc phi hay ko?va dieu le nao quy dinh viec nay
tai sao cong ty tnhh 2 thanh vien tro len khong duoc phat hanh co phieu
trong 3 chuc nang: chuc nang huy dong von,chuc nang phan phoi ,chuc nang giam doc chuc nang nao quan trong nhat
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp