Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là đối ứng tài khoản trong kế toán?
Kế toán | Tài vụ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Quan hệ đối ứng ở đây chỉ đơn giản là : Khi có 1 nghiệp vụ phát sinh thì sẽ ghi Nợ tài khoản này, đồng thời ghi Có ở tài khoản khác. ( ngoại trừ trường hợp ghi ở khoản mục tài sản ngoại bảng). và khi người ta cho 1 định khoản như trên thì nhiệm vụ là tìm ra nghiệp vụ nào có quan hệ để được Định khoản như thế thôi.
1. xuất kho NVL sử dụng cho sản xuất chung và quản lý doanh nghiệp.
2. Cuối kỳ tính lương cho nhân viên phân xưởng, nhân viên bán hàng và nhân viên quản lý.
3. xuát kho bán hàng thu tiền mặt. giá vốn hàng bán là : tk 632

Phần II:
1 quan hệ đối ứng bao gồm :
- tăng TS, giảm TS
- tăng NV, giảm NV
- tăng TS, tăng nguồn vốn
- Giảm tài sản, giảm nguồn vốn.

Các tài khoản đầu 6 là chi phí, được hạch toán giống như bên tài sản.
Khi phát sinh tăng ghi NỢ. Phát sinh giảm ghi Có.
tài khoản loại 6 không có số dư cuối kỳ.

Phần III.

Cuối kỳ kết chuyển
- các tài khoản 621 , 622, 627 được kết chuyển sang 154 để tính giá thành sản xuất. Tìm hiểu kỹ tại http://niceaccounting.com/HTTK/1/154.html

- các tài khoản 641, 641.... được kết chuyển sang 911 để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiẹp trong kỳ. Chi tiết tại http://niceaccounting.com/HTTK/9/9.html
21/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
Bạn cũng có thể quan tâm
thu giói thieu nội dung thuc tap viết nhu thế nào
Ai có tài liệu hay phần mềm giúp định khoản nghiệp vụ kế toán không. Share e với?
Mở tài khoản thanh toán tại Ngân Hàng (Câu hỏi 99 điểm)
làm kế toán công nợ là làm thé nào
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp