Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao nói quý luật giá trị là quý luật căn bản của nền kính tế hàng hóa??
Kinh tế | Thông tin 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Trong Kinh tế chính trị Mác - Lênin, quy luật giá trị là cơ sở để phát triển học thuyết giá trị lao động. Marx cho rằng, đó là quy luật chung của sản xuất hàng hóa và đạt đỉnh cao trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. Khi phát triển học thuyết giá trị về lao động Marx đề xuất khái niệm chi phí lao động xã hội như là một tiêu chuẩn định lượng cho mọi chi phí lao động cá thể trong điều kiện kinh tế-xã hội nhất định. Theo đó, quy luật giá trị đòi hỏi sản xuất và trao đổi hàng hoá phải được thực hiện phù hợp với chi phí lao động xã hội cần thiết. Nói cách khác, nội dung hoạt động của nó là: sản xuất và trao đổi hàng hóa dựa trên nền tảng chi phí lao động xã hội cần thiết như nhau và chi phí lao động cá thể khác nhau. Do đó hình thái biểu hiện của quy luật này là sự dao động giá cả. Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị, hàng hóa trao đổi trên thị trường theo nguyên tắc ngang giá và theo quan hệ cung - cầu, nên QLGT được thể hiện như là quy luật giá cả.
Sự chi phối của quy luật giá trị, thông qua sự dao động giá cả, được thể hiện trong các quá trình sau:
1. phân phối lao động xã hội giữa các ngành kinh tế;
2. thường xuyên giảm chi phí lao động trong sản xuất bằng cách áp dụng công nghệ mới;
3. phân hóa giữa các nhà sản xuất và vì thế, loại khỏi lĩnh vực sản xuất những cá thể không có khả năng giảm giá thành trên một đơn vị sản phẩm của mình.
14/04/2010 Đăng bởi QA.quangvinh
Bạn cũng có thể quan tâm
cho mình hỏi: tài sản là gì? Nội dung của tài sản theo quy định của luật dân sự?
Tại sao tăng cường quản lý kính tế bằng pháp luật là khách quan?
quý vị, những từ đồng nghĩa với từ này?
Vì sao Con người là quý nhất ?
pháp luật là khách quan
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp