Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khai báo mảng 1 chiều kiểu trực tiếp khác khai báo mảng 1 chiều kiểu gián tiếp ở chỗ nào?
Lập trình | Cơ sở dữ liệu 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Khai báo gián tiếp qua định nghĩa kiểu dữ liệu.
Vd: Khai báo gián tiếp
type mang = array[1..100] of integer;
var a:mang;

Khai báo trực tiếp:
var a:array[1..100] of integer;

Cả hai cách khai báo đều có tác dụng như nhau.
27/08/2011 Đăng bởi kithuatlaptrinh.tk
Bạn cũng có thể quan tâm
làm ơn giúp em giải dùm bài passcal dùng mảng 1 chiều với
Bài tập về mảng trong pascal dúp tui đi ba con?
các bạn giúp mình gấp bài pascal với!
giúp mình gấp bài pascal
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp