Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao nói chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức cao của chủ nghĩa duy vật ? cho ví dụ, giải thich, chung minh
Đời sống | Pháp luật | Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử 25/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Nói chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật vì :
- Trong lịch sử, cùng với sự phát triển của khoa học thực tiễn,chủ nghĩa duy vật đã hình thành và phát triển với 3 hình thức cơ bản là : chủ nghĩa duy vật chất phác , chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng.
- Chủ nghĩa duy vật chất phác và chủ nghĩa duy vật siêu hình đều có những mặt hạn chế , và chưa phản ánh đúng hiện thực.
- Còn chủ nghĩa duy vật biện chứng do c.Mác và Ph.Ăng ghen sáng lập ,sau đó Lê nin và những người kế tục ông bảo vệ và phát triển.Với sự kế thừa tinh hoa của các học thuyết triết học trước đó và sử dụng triệt để những thành tựu khoa học tự nhiên đương thời , chủ nghĩa duy vật từ khi mới ra đời đã khắc phục được hạn chế của chủ nghĩa duy vật chất phác và siêu hình.Nó phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan trong mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, chủ nghĩa cung cấp công cụ vĩ đại cho hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.
25/11/2011 Đăng bởi tieuthu_kute
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao nói định nghĩa vật chất của lênin giải quyết triệt để quan niệm duy vật biện chứng?
VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
Thế nào là phép biện chứng duy vật?
So sánh quan niệm về vật chất của Leenin với quan niệm về vật chất của các nhà duy vật trước Mác?
Con người chết đi có linh hồn không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp