Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là bản chất công nhân?
Chính trị | Luận văn 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Do là Nhà nước pháp quyền, nên Nhà nước Việt Nam mang các bản chất chung của Nhà nước pháp quyền, đó là:

   * Các cơ quan Nhà nước được thiết kế, hoạt động trên cơ sở pháp luật. Bản thân Nhà nước đặt mình trong khuôn khổ pháp luật. Hiến pháp Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có quy định rõ địa vị pháp lý, chức năng, thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước bao gồm Quốc hội (chương VI Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội Việt Nam), Chủ tịch nước (chương VII Hiến pháp), Chính phủ (chương VIII Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ), Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân (chương X Hiến pháp, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân), Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân (chương IX Hiến pháp, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân). Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, ban quản lý các khu kinh tế, thì có các Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của họ.

Nhà nước mang bản chất giai cấp, là tổ chức để thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp thống trị. Cho đến nay đã có các kiểu Nhà nước chủ nô, Nhà nước phong kiến, Nhà nước tư sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là kiểu Nhà nước xã hội chủ nghĩa, thể hiện ở:

   * Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước Việt Nam thông qua quyết định các chủ trương, đường lối và thông qua việc đưa đảng viên của mình vào nắm giữ các chức danh quan trọng của Nhà nước.

Các bản chất khác của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

   * Không có sự phân chia giữa 3 ngành lập pháp, hành pháp, và tư pháp, mà là sự phân công có phối hợp giữa 3 ngành này.
   * Là Nhà nước đơn nhất và tập quyền: Ở Việt Nam chỉ có một Hiến pháp chung. Các địa phương không có quyền lập hiến và lập pháp mà chỉ có quyền lập quy. Ủy ban nhân dân các cấp chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp trên và của Chính phủ.

Ngoài ra, theo tự nhận được ghi trong Hiến pháp, Nhà nước Việt Nam còn có bản chất sau:

   * Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
14/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao danh hiệu của chế độ là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Ngĩa Việt Nam ...
bản chất của chủ nghĩa tư bản
Hãy cho biết nguồn gốc và bản chất của các giai cấp?
bản chất xã hội pháp luật
Vì sao tư bản có tính chất tuần hoàn?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp