Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tim` min max cua? bieu thuc
1. Cho x>0, y>0 x+y=<1. Tim` min xy+1/(xy)
2. Cho x>0, y>0 x^2+y^2=1. tim` min x^3+y^3
Khoa học & Toán học | Thi cử | Trung học 10/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Ta có: <img src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?xy+\frac{1}{xy}\geq 2\sqrt{xy.\frac{1}{xy}}=2" title="xy+\frac{1}{xy}\geq 2\sqrt{xy.\frac{1}{xy}}=2" />
12/12/2010 Đăng bởi nhutmctcttt
2 trong số 5
nm bbnhkhvbmcfghjhg
16/12/2010 Đăng bởi Khổng Đức Khải
3 trong số 5
gửagr
16/12/2010 Đăng bởi Khổng Đức Khải
4 trong số 5
2) x=0 con y=1
14/01/2011 Đăng bởi Trương Vô Kị
5 trong số 5
dat x^3+y^3=T => ket hop voi x^2+y^2=1 dua ve he(x,y)
bien doi x^3+y^3=(x+y)(1-xy)=T     (*)
x^2+y^2=1 <=> (x+y)^2-2xy=1 <=> xy=((x+y)^2-1)/2 the vao (*)
ta duoc (x+y)(1-((x+y)^2-1)/2)=T <=> (x+y)(2-(x+y)^2-1)=2T (1)..... roi giai tiep. bien luan coi T la tham so. de sao chp pt (1) co nghiem.
01/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tim min,max cua sin^2 x+ 1/cos^2 x
tim min y=x^100-x^10+10
x,y,z>0.tim min:can bac ba[4*(x^3+y^3)]+can bac ba[4*(y^3+z^3)]+can bac ba[4*(z^3+x^3)]+2*(x/y^2+y/z^2+z/x^2)
tìm min,max của: C= 2x+1/x^2+2 ; D=3x^2-2x+3/x^2+1 ; E=4x+1/x^2+5
tìm cực trị
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp