Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình PASCAL gồm các chương trình con làm các công việc sau:
Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình PASCAL gồm các chương trình con làm các công việc sau:
1) Nhận vào từ bàn phím một dãy n số nguyên.
2) In ra một dãy số nguyên có n phần tử.
3) Tính trung bình cộng các số trong dãy số nguyên có n phần tử.

Trên cơ sở các chương trình con đó, viết chương trình chính thực hiện nhiệm vụ:
- Nhận vào một dãy số nguyên có n phần tử, với n cũng được nhận từ bàn phím.
- Lập một dãy số nguyên mới mà mỗi thành phần là giá trị tuyệt đối của hiệu (khoảng cách) các phần tử tương ứng của dãy số ban đầu với giá trị trung bình vừa tính được.
- In ra dãy ban đầu, in ra giá trị trung bình, in ra dãy mới vừa tạo.
Thi cử | Ngôn ngữ lập trình 11/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Đây. là bài rất cơ bản  Bạn phải tự viết mới rèn luyện được
Chương trình có thể viết như sau:
Uses CRT;
VAR i,N:Integer;
      T:real;
      A,B:array[1..200] of Integer;
BEGIN
     Write('Nhap so phan tu cua day '); Readln(N);
      T:=0;
      For i:=1 to N do
      Begin
          Write('A[',i,']=');   Readln(A[i]);
          T:=T+A[i];
          If i>1 Then B[i-1]:=ABS(A[i]-A[i-1]);
      End;
      T:=T/N;
      Writeln('Day so ban dau la:');
      For i:=1 to N do Writeln(A[i]);
      Writeln;
      Writeln('Gia tri trung binh cua day so ban dau la:',T:5:2);
      Writeln('Day so moi tao duoc tu day ban dau la:');
      For i:=1 to N-1 do Writeln(B[i]);
      Writeln;  
      Readln;
END.
20/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 2
Minh  muốn hỏi cách download phần mền tính
28/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
giúp em làm bai pascal này với ( mọi ng viết cả chương trình ra thì càng tốt)
VRE là chương trình gì
chương trình pascal tính m^n mod p nhanh
Viết chương trình c# in các số nguyên tố từ 1 đến n. Gấp!
học lập trình sao vậy mấy bác
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp