Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
bài 6/Sgk Tin học 8
hãy mô tả thuật toán để tính tổng sau đây
A=1/1*3+1/2*4+1/3*5+...+1/n*(n+2)
Ngôn ngữ lập trình 13/02/2011 Đăng bởi future_97
Câu trả lời
1 trong số 1
Bước 1: Nhập n.
Bước 2: A <-- 0; i <-- 1. (gán giá trị A bằng 0; gán giá trị i bằng 1).
Bước 3: Nếu i > n: Xuất giá trị A và kết thúc, ngược lại sang bước 4.
Bước 4: A <-- A + 1/(i*(i+2)).
Bước 5: i <-- i +1, quay lại bước 3.
**** Chúc em học tốt.
16/02/2011 Đăng bởi Trần Ngọc Thanh Lâm
Bạn cũng có thể quan tâm
Giúp tôi một số bài tập tin học ! Tôi cần gấp !
SGK có lỗi?
Các bạn chứng minh hộ bài toán này 1+2^n+3^n+4^n+...+(n-1)^n<= (n!)^n, với mọi n thuộc N*
Hoa day
anh em giúp tôi bài toán này với ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp