Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ai giỏi tiếng anh vào giúp e với
      1. Dùng từ gợi ý để hoàn thành câu:
a) Famers/ have/ few/ days off/ workers.
b) They / usually / spend/ time/ families/ Christmax day.
c) After/ work/farm/he often/clean/chicken coop/ and/ collect/eggs.
d)We/less work/and/more money/ spend/ future
       2. Đặt câu hỏi cho các từ được gạch dưới
a) Mary wants to visit the London Tower this summer
                               ( Từ gạch chân là "the London Tower")
b) My elder brother has a lot of stamp from different countries.
                               (Từ gạch chân là "My elder brother'')
c) I feel very pleased about the food
                               (Từ gạch chân là "very pleased'')
d) No, A farmer has no real vacation
                                (Từ gạch chân là "No'')
       3. Điền vào chỗ trống với giới từ thích hợp:
a)Mr. Lam is very keen.......... repairing things.
b)The stdents are very fond...........................playing badminton.
c)Thank you ................ your help
Ngoại ngữ 13/08/2012 Đăng bởi City Hunter
Câu trả lời
1 trong số 2
1
a. Farmers have fewer days off than workers.
b.They usually spend time with their families on Christmas Day.
c.After working farm, he often cleans chicken coop and collects eggs.
d. We will have less work but have more money to spend in the future.
2
a.Where does Mary want to visit this summer?
b. Who has a lot of stamp from different countries?
c. How do you feel about the food?
d.Does a farmer have vacations?
3.
a. on (keen on: say mê)
b. of (to be fond of: thích)
c. for
13/08/2012 Đăng bởi Nana
2 trong số 2
Vote cho Nana!
15/08/2012 Đăng bởi oldgoatcrazy
Bạn cũng có thể quan tâm
Dich ho minh voi: "he did something very rare for a Japanese manager in his position - he resigned"
help me
tìm giúp tôi các mẫu lan can nhà đẹp được xây bằng gạch
what subjects do you like ?
ve bang karnaught F(A,B,C)=xich ma (0,2,4,5,7)
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp