Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
trình bày quá trình phát triển đường lối chủ trương cách mạng của đảng trong giai đoạn 1930-1945
Xã hội | Lịch sử 05/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Câu này đã trả lời rồi:

xem chi tiết tại http://duongcachmenh.wordpress.com hoặc http://sites.google.com/site/vuinhudihoc/ nhé

Tiến trình nhận thức và phát triển đường lối cách mạng Việt Nam của Đảng thời kỳ 1930-1945.
Thời kỳ 1930-1945, Đảng vận động, giáo dục, tổ chức quần chúng, chuẩn bị lực lượng, nắm bắt thời cơ, phát động toàn dân tổng khởi nghĩa, giành lại độc lập, tự do sau hơn 80 năm mất nước.
* Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng
- Ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động một phong trào đấu tranh cách mạng rộng lớn với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Phong trào đã đem lại cho quần chúng lòng tự tin vào sức mạnh cách mạng của bản thân mình.
- Hòng dập tắt phong trào và tiêu diệt Đảng Cộng sản Đông Dương, thực dân Pháp và tay sai đã thẳng tay đàn áp, khủng bố. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở trung ương và địa phương lần lượt bị phá vỡ, quần chúng yêu nước bị giết hại, tù đầy.
- Sự khủng bố của kẻ thù không làm những chiến sĩ cách mạng và quần chúng yêu nước từ bỏ con đường cách mạng.
* Chủ trương và nhận thức mới của Đảng những năm từ 1936 đến 1939
- Trước những chuyển biến của tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là chủ trương của Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản, trong những năm 1936-1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã Họp hội nghị lần thứ hai (tháng 7-1936), lần thứ ba (tháng 3-1937), lần thứ tư (tháng 9-1937) và lần thứ năm (tháng 3-1938)… để đề ra những chủ trương mới về chính trị, tổ chức và hình thức đấu tranh mới phù hợp với tình hình cách mạng nước ta.
- Chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh và những nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.
- Trong những năm 1936-1939, chủ trương mới của Đảng đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể trước mắt của cách mạng, mối quan hệ giữa liên minh công – nông và mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi, giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, giữa phong trào cách mạng ở Đông Dương với phong trào cách mạng Pháp và trên thế giới; đề ra được các hình thức tổ chức và đấu tranh linh hoạt, thích hợp nhằm hướng dẫn quần chúng đấu tranh giành quyền lợi hàng ngày, chuẩn bị cho những cuộc đấu tranh cao hơn vì độc lập và tự do.
- Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương trong thời kỳ này đánh dấu bước trưởng thành của Đảng về chính trị và tư tưởng, thể hiện bản lĩnh và tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng, mở ra một phong trào đấu tranh sôi động trong cả nước: phong trào dân chủ dân sinh 1936-1939.
* Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc:
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp hội nghị lần thứ sáu (11-1939), lần thứ bẩy (11-1940), lần thứ tám (5-1941) quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng. Sau Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (5-1941), Nguyễn Ái Quốc gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết thống nhất đánh đuổi Pháp-Nhật, nhấn mạnh: “Trong lúc này, quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng”.
- Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược có những nội dung chính sau: Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu; Thành lập Việt Nam Độc lập đồng minh (còn gọi là Việt Minh); Xác định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại; Xác định phương châm và hình thái khởi nghĩa ở nước ta; Chú trọng công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực tổ chức và lãnh đạo của Đảng, đồng thời chủ trương gấp rút đào tạo cán bộ cho cách mạng và đẩy mạnh công tác vận động quần chúng.
- Đường lối giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, nhận thức nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên cao hơn hết thảy, tập hợp rộng rãi mọi người Việt Nam yêu nước trong Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng ở cả nông thôn và thành thị, xây dựng căn cứ địa cách mạng và lực lượng vũ trang, nâng cao hơn nữa năng lực tổ chức và lãnh đạo của Đảng là tinh thần chung của quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược.
* Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
- Phát động Cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần
Phát động Cao trào kháng Nhật, cứu nước: Đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương. Quân Pháp đã đầu hàng quân Nhật. Ban Thường vụ Trung ương Đảng lập tức họp hội nghị mở rộng ở làng Đình Bảng (Từ Sơn - Bắc Ninh) và ngày 12-3-1945, ra bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
- Đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận:
+ Từ tháng 3-1945, cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra rất sôi nổi, mạnh mẽ và phong phú về nội dung và hình thức.
- Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa
+ Trước diễn biến mau lẹ của tình hình, Hội nghị toàn quốc do Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập đã họp tại Tân Trào – Tuyên Quang  từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945.
+ Đêm ngày 13-8-1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh Tổng khởi nghĩa. Ngày 16-8-1945, cũng tại Tân Trào, Đại hội Quốc dân họp.

+ Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, hơn 20 triệu nhân dân ta đã nhất tề vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày (từ 14 đến 28 tháng 8 năm 1945) cuộc khởi nghĩa đã thành công trên cả nước, chính quyền về tay nhân dân.
+ Ngày 2-9-2945, tại cuộc mít tinh lớn ở Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, đại diện Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và với toàn thể thế giới: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Như vậy, lịch sử của Đảng thời kỳ 1930-1945 cũng là lịch sử của quá trình Đảng nhận thức và phát triển con đường cách mạng dân tộc ngày càng phù hợp với thực tế, phù hợp với Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng.
23/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
chủ trương chuyển hướng chỉ đạo của đảng đông dương 1945
những đóng góp và hạn chế của văn học lãng mạn (1930-1945) trong nền văn học việt nam là gì?
Tại sao nói cách mạng tháng tám 1945 đem sức ta giải phóng cho ta?
quan điểm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về lực lượng cách mạng thể hiện trong cương llĩnh chính trị tháng 2-1930
tại sao nói: "Hồ Chí Minh trở thành nhà tư tưởng vào năm 1930?"
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp