Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
viết chương trình kiểm tra số chính phương
nhanh ngen
tin học pascal | Phần mềm 09/05/2011 Đăng bởi thieuzahovo_01655376474
Câu trả lời
1 trong số 3
for(int i=1;i<n/2;i++)
{if(i*i==n)
Conssole.Write("là số chính phương");
else
Conssole.Write("không  số chính phương");}
09/05/2011 Đăng bởi sóc nhỏ
2 trong số 3
Nếu viết bằng visual Basic
trong form tạo 2 textbox , textbox1 có tên (kiemtra); textbox2 có tên (ketqua)

Private Sub kiemtra_Change()
Dim so As String

so = Val(kiemtra.Text)

If Int((so) ^ 0.5) = (so ^ 0.5) Then

ketqua.Text = "SO CHINH PHUONG"

Else
ketqua.Text = " KHONG PHAI SO CHINH PHUONG"

End If

End Sub

chạy chương trình.
09/05/2011 Đăng bởi chuheomauhong
3 trong số 3
sqr( INT(sqrt(n)))==n thì n là số chính phương!
Tức là bình phương của phần nguyên của căn n mà bằng hắn thì chính hắn là số chính phương.
Chúc may mắn!
11/05/2011 Đăng bởi Tình Phong
Bạn cũng có thể quan tâm
Viết chương trình kiểm tra xem 2 nguyên có là ước số của nhau không? (pascal)
kiểm tra chương trình lạ...?
Tại sao phải làm công tác kiểm tra và làm thế nào để thực hiện cộng tác kiểm tra?
Làm sao để kiểm tra mạng mạnh hay yếu?
kiểm tra chỉ số IQ trên mạng có chính xác không ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp