Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao sau cách mạng tháng 8/1945 nước việt nam lại rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc?
đề thi đường lối đảng cộng sản việt nam.
Thi cử 26/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 7
Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ra đời, nhà nước công nông do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã phải đương đầu với bao thế lực “thù trong giặc ngoài” đang lăm le bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ. Đó là 20 vạn quân Tưởng tràn vào miền Bắc để giải giáp quân Nhật, là quân Anh vào tước vũ khí quân Nhật ở miền Nam và theo sau là quân Pháp muốn trở lại xâm chiếm nước ta một lần nữa. Đó là bọn Việt quốc, Việt cách bám gót quân Tưởng về nước chống phá cách mạng là bọn tay sai của thực dân, bọn địa chủ phong kiến phản cách mạng …. Trước tình cảnh đất nước như ngàn cân treo sợi tóc, vận dụng phương châm “”Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, Hồ Chí Minh đã phân hoá và lần lượt gạt bỏ từng kẻ thù, phá thế lưỡng đầu thọ địch, giữ vững được chính quyền cách mạng. Hồ Chí Minh đã đứng vững trên chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, lúc này là “dân tộc trên hết”, “Tổ quốc trên hết”. Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã chủ trương hoà với Tưởng để đối phó với Pháp ở miền Nam, sau đó lại tạm hòa với Pháp để đuổi Tưởng ra khỏi miền Bắc, và như vậy là đuổi luôn bọn Việt Quốc, Việt Cách theo đuôi quân Tưởng. Còn lại kẻ thù chính là thực dân Pháp, Hồ Chủ tịch lại ra sách lược “hoà để tiến” bằng Hiệp định sơ bộ ngày 06/3/1946 và sau đó là Tạm ước ngày 14/9/1946, đã tạo thời gian quý báu cho chính quyền cách mạng củng cố lực lượng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp. Hiệp định sơ bộ là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo “Một mẫu mực tuyệt vời của sách lược Lênin về lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ địch và về nhân nhượng có nguyên tắc”. Như vậy, với những sách lược ngoại giao tài tình, sáng suốt Hồ Chí Minh đã lèo lái con thuyền cách mạng vượt qua được bão tố phản cách mạng của năm 1946, đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên giành thắng lợi mới.
Cũng sau ngày ta giành chính quyền về tay nhân dân, một bộ phận đáng kể trong tầng lớp trung gian, tầng lớp trên, tầng lớp trí thức còn chưa hiểu và e ngại Đảng Cộng sản. Để thu phục nhân tâm, đoàn kết toàn dân, tháng 11 năm 1945 Đảng ta tuyên bố “tự giải tán”, “sự thật là Đảng rút vào bí mật. Và dù là bí mật, Đảng vẫn lãnh đạo chính quyền và nhân dân” (Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Đến Đại hội Đảng lần thứ II (tháng 2-1951), khi cuộc kháng chiến của nhân dân ta ngày càng lớn mạnh, tình hình quốc tế có nhiều thuận lợi, Đảng và Bác chủ trương Đảng ra hoạt động công khai với tên mới Đảng Lao động Việt Nam, kế thừa truyền thống của Đảng Cộng sản Đông Dương đảm nhận sứ mệnh lịch sử trọng đại vừa tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp, vừa có nghĩa vụ giúp đỡ các Đảng cách mạng ở Lào và Campuchia đấu tranh giành thắng lợi. Như vậy dù hoạt động bí mật hay công khai, dù mang tên Đảng Cộng sản, Đảng Lao động hay Đảng nhân dân cách mạng, dù “vạn biến” như thế nào, nhưng bản chất “bất biến” là Đảng ta vẫn là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
Trong những năm đấu tranh giải phóng miền Nam và xây dựng CNXH ở miền Bắc, cách mạng Việt Nam với tinh thần “tự lực cánh sinh là chính, song sự giúp đỡ của bè bạn quốc tế là vô cùng quan trọng, nhất là sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc. Hồ Chí Minh cũng đã vận dụng phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong việc giải quyết mối quan hệ giữa nước ta với liên Xô và Trung Quốc để tranh thủ sự giúp đỡ của hai nước này cho cách mạng Việt Nam khi mà Liên Xô và Trung Quốc có những bất đồng lớn (Đúng là “Hồ Chí Minh đã khéo lái con thuyền Việt Nam đi giữa hai ngọn sóng Xô – Trung trong thập kỷ 60”).. Vì chân lý “Dân tộc Việt Nam là một, nước Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”, vì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên cả nước, cách mạngViệt Nam đã sẵn sàng đối phó với cái “vạn biến” của kẻ thù. Từ Chiến tranh đặc biệt đến Chiến tranh cục bộ rồi Việt Nam hoá chiến tranh thì phương pháp cách mạng Việt Nam cũng đã có chiến lược hai chân ba mũi đánh địch bằng ba thứ quân, trên ba chiến lược diệt địch để làm chủ, làm chủ để diệt địch, kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với chiến tranh cách mạng…
Như vậy, có thể nói cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác là nhờ có phương pháp cách mạng đúng đắn, trong đó có sự vận dụng linh hoạt phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
26/10/2011 Đăng bởi huynhdai
2 trong số 7
Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ra đời, nhà nước công nông do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã phải đương đầu với bao thế lực “thù trong giặc ngoài” đang lăm le bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ. Đó là 20 vạn quân Tưởng tràn vào miền Bắc để giải giáp quân Nhật, là quân Anh vào tước vũ khí quân Nhật ở miền Nam và theo sau là quân Pháp muốn trở lại xâm chiếm nước ta một lần nữa. Đó là bọn Việt quốc, Việt cách bám gót quân Tưởng về nước chống phá cách mạng là bọn tay sai của thực dân, bọn địa chủ phong kiến phản cách mạng …. Trước tình cảnh đất nước như ngàn cân treo sợi tóc, vận dụng phương châm “”Dĩ bất biến, ứng vạn biến”!
26/10/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
3 trong số 7
Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ra đời, nhà nước công nông do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã phải đương đầu với bao thế lực “thù trong giặc ngoài” đang lăm le bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ.
Với danh ngĩa đồng minh, quân đội các nước ồ ạt chiếm đóng vn
nguyên nhân chính là sau cách mạng chúng ta có những khó khăn nghiêm trọng về mọi mặt:
 kinh tế   :nạn đói nặng nề do chế đọ cũ để lại chưa khắc phục ngay được
 chính trị :kinh nghiệm quản lý đất nước các cấp còn yếu
               chưa chưa nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta
văn hóa  :nạn đói vẵn còn, 95% dân số mù chữ và có nhiều tệ nạn xã hội
09/03/2012 Đăng bởi nguyễn thế chung
4 trong số 7
Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ra đời, nhà nước công nông do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã phải đương đầu với bao thế lực “thù trong giặc ngoài” đang lăm le bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ.
Với danh ngĩa đồng minh, quân đội các nước ồ ạt chiếm đóng vn, theo sau là bọn thực dân pháp lăm le muốn chiếm nước ta một lần nữa
nguyên nhân chính là sau cách mạng chúng ta có những khó khăn nghiêm trọng về mọi mặt:
 kinh tế   :nạn đói nặng nề do chế đọ cũ để lại chưa khắc phục ngay được
 chính trị :kinh nghiệm quản lý đất nước các cấp còn yếu
               chưa chưa nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta
văn hóa  :nạn dốt vẵn còn, 95% dân số mù chữ và có nhiều tệ nạn xã hội
09/03/2012 Đăng bởi nguyễn thế chung
5 trong số 7
ngay sau cách mạng tháng 8 /1945 , nước việt nam dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế hiểm nghèo như " ngàn cân treo sợi tóc "
-----> Bắc vĩ tuyến 16: Hơn 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc và tay sai tràn vào miền Bắc , gây khó khăn cho chính quền CM
- Nam vĩ tuến 16 ; hơn 1 vạn quân anh kéo vào giải giáp quân nhật, đã tạo điều kiện cho pháp trở lại xâm lược nước ta
- bọn phản động trong nước ngốc đầu dậy làm tay sai chống phá CM
- chính quền CM còn non trẻ , lực lượng vũ trang còn yếu
- hậu quả của nạn đói đầu năm 1945 vẫn chưa khắc phục được, tiếp đó lụ lụt, nhà máy trong tay tư bản , hàng hóa khan hiếm , đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn
- di sản văn hóa lạc hậu, hon 90% dân số mù chữ, tồn tại nhiều tệ nạn xã hội
-ngân quỹ nhà nước trống rỗng , chính quyền chưa quản lý được ngân hàng Đông dương
-..........
:) Chúc Mọi Người Luôn Thành Công !!! * HồngGái_1994*
12/03/2012 Đăng bởi hống gái
6 trong số 7
Chuẩn đây nhé

Khác với các giai đoạn trước, ở giai đoạn này , nước ta đã giành được độc lập , Sau năm 1945 nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ giữ vững nền độc lập ấy, Chủ Ngĩa đế quốc rất lo ngại sự thành công của Việt Nam có thể thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh trên khắp các thuộc địa, cho nên chúng ra sức chống phá , gây nhiều khó khăn cho CM. Sau năm 1945 , nước ta còn phải trải qua 30 năm với 2 cuộc kháng chiến trường kì, chống Pháp ( 1945-1954) và chống Mĩ (1954-1975) mới có nền độc lập thực sự .

Lúc này trên thế giới đã có sự thay đổi , thế chiến 2 kết thúc với sự thua cuộc thuộc về phe phát xít , phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới trở nên sôi động hơn. Tuy nhiên với bản chất phản động , bọn đế quốc quyết tâm chiếm lại thuộc địa, Vn là miếng mồi tranh giành của chúng .

Khó khăn đầu tiên phải nói đến , đó là hậu quả của chế độ cũ để lại, nạn đói xảy ra khắp nơi , Năm 1945 sản lượng lúa gạo chỉ = 1/2 năm 1944, tuy nhiên lại phải cung cấp cho gần 20 vạn quân tưởng và 4,5 vạn quân nhật đang chờ giải giáp vũ khí. Nước ta có trên 2 triệu đồng bào thiệt mạng, dịch tật hoành hành , đời sống vô cùng khó khăn, xã hội rối ren nhiều tệ nạn , 90 % dân số mù chữ. Giặc đói giặc rốt hoành hành .

Vì mới dc thành lập chưa lâu , nên chính quyền cách mạng còn non trẻ , thiếu kinh nghiệm quản lí nhà nước , lực lượng vũ trang - an ninh còn trang bị sơ sài , thiếu kinh nghiệm chiến đấu . Ngân sách nhà nước chỉ còn 1,2 triệu tiền Đông DƯơng , trong số đó một nửa đã mục nát. Khó khăn về tài chính , kinh tế kém phát triển , Ngân hàng Đông DƯơng vẫn nằm trong tay tư bản tài chính Pháp .

Tuy nhiên , khó khăn lớn nhất của nước ta vẫn là giặc ngoại xâm . Sau khi nhật hàng Đồng Minh 15-8-1945, thì trên nước ta vẫn còn 4,5 vạn quân nhật,đòi hỏi phe đồng Minh giải giáp vũ khí, nhân cơ hội đó, các nước đế quốc tranh nhau xâu xé nước ta. Từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc, gần 20 vạn quân Tưởng kéo vào nước ta, chúng đi tới đâu là bòn rút , bóc lột đến đấy, đòi hỏi dân ta phải cung cấp lương thảo , tiền bạc... Đi theo chúng là bọn phản động tay sai Việt Quốc , Việt cách . Chúng kết hợp với nhau tung ra thị trường các loại tiền mất giá, nhằm thao túng nền tài chính nước ta.Chúng nuôi dã tâm tiêu diệt đảng CS, đập tan Việt Minh , xóa xổ nhà nước nhân dân, lập ra 1 chính phủ phản CM làm tay sai cho chúng. Chúng biết rằng , Cách mạng Việt nam góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng , cho nên chế độ Mĩ - Tưởng rắp tâm phá hoại chính quyền CM và biến nước ta thành thuộc địa. chúng xúi dục tay sai lên kế hoạch đuổi những người Cộng Sản ra khỏi chính phủ, đòi đổi quốc kì , quốc ca, đòi Hồ Chủ Tịch phải từ chức,...
Từ vĩ tuyến 16 trờ vào Nam, quân Anh nhân danh đồng minh kéo vào nước ta. Anh cũng là 1 nước thực dân , đặc biệt có thuộc địa khá nhiều ở Đông Nam Á, cho nên cũng không muốn cách mạng nước ta thành công, CHúng đã tạo cơ hội , điều kiện thuận lợi cho quân Pháp bám đuôi kéo vào xâm lược nước ta lần 2. Trước tình hình Pháp xâm lược, bè lũ tay sai thân Pháp ra sức chống phá nhiều nơi . QUân Nhật cũng nhận lệnh từ Pháp, gây cho ta không ít khó khăn . Ngày 23-9-1945, Pháp nổ súng xâm lược nước ta lần thứ 2. Được sự kêu gọi của XỨ ủy và Ủy ban nhân dân miền nam, nhân dân ta đã chiến đấu anh dũng nhưng vời sự chi viện của quân anh , Pháp chiếm được gần hết các thị xã, thành phố, đường giao thông Nam Bộ và cực Nam TRung Bộ. Phong trào Nam tiến , chi viện từ Bắc cho Nam , đã đoàn kết 1 lòng toàn dân tộc, gây cho Pháp nhiều tổn thất và phải thương lượng đàm phán
14/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 7
SGK - LS Class 12
05/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tìm ở đâu ?
khẳng định độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng hồ chí minh
nếu như bạn nhặt đc một sợi dây chuyền vàng thi sẽ làm gì nó??
Một thanh đồng AB trung hòa về điện và được treo vào sợi dây không dẫn điện. Nếu đưa thanh thủy tinh nhiễm điện dương
Chỗ nào nhuộm tóc đẹp rẻ ở Sài Gòn?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp