Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là tân ngữ trong tiếng anh?
Tiếng Anh | Ngoại ngữ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
* tân ngữ là  một thành phần thuộc vị ngữ. nó biểu đạt một người nào đó, vật gì đó chịu tác động của hành động Thuộc  hiện ở động từ.
có hai loại tân ngữ: tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp:
* tân ngữ gián tiếp (indirect object) là  tân ngữ chỉ đồ vật hoặc người mà hành động xảy ra đối với (hoặc dành cho) đồ vật hoặc người đó.
* tân ngữ trực tiếp (direct object) là người hoặc vật đầu tiên nhận tác động của hành động.
* tân ngữ gián tiếp có Thể đứng sau tân ngữ trực tiếp ngăn cách bởi một giới từ hoặc cũng có Thể đứng trước tân ngữ trực tiếp mà không có giới từ. Giới từ thường dùng ở đây là  for và to.
11/04/2010 Đăng bởi QA.ngocthe
2 trong số 2
Chú ý: Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đòi hỏi tân ngữ đúng sau nó là một danh từ. Một số động từ yêu cầu tân ngữ đằng sau nó là một động từ khác. Động từ làm tân ngữ chia ra làm hai loại:
* Động từ nguyên thể làm tân ngữ (to + verb)
John expects to study law next semester.
The committee decided to postpone the meeting.
* Động từ V-ing
I remember paying her $2.
We enjoyed seeing them again after so many years.
06/05/2012 Đăng bởi Rose95
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp