Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
so sánh căn bậc 3 của 2 - căn bậc 3 của 3 và căn 2 - căn 3
Khoa học & Toán học 06/09/2013 Đăng bởi Trần Khánh Gia Uy
Câu trả lời
1 trong số 1
(³√2 - ³√3)(2^⅔ + ³√6 + 3^⅔) = (³√2 - ³√3)[³√2² + ³√(2.3) + ³√3²] = 2 - 3 = - 1 < 0.
(√2 - √3)(2^½ + 3^½) = (√2 - √3)(√2 + √3) = 2 - 3 = - 1 < 0.
2^⅔ > 2^½ > 0, ³√6 > 0, 3^⅔ > 3^½ > 0 => 2^⅔ + ³√6 + 3^⅔ > 2^½ + 3^½ > 0.
Suy ra ³√2 - ³√3 > √2 - √3.
10/09/2013 Đăng bởi Mơ ước
Bạn cũng có thể quan tâm
tính căn bậc hai
tìm giá trị lớn nhất của A= căn bậc hai của x + căn bậc hai của y biết 1/x + 1/y = 1/2 và x;y > 0
căn bậc 3 của (1-x) + căn bậc 3 của (1+x) = 2
giúp mình bài này với: tích phân x^2/(căn bậc hai của(1+x^2))
(2+3i)x^3 + 6ix - 1/5 lam sao
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp