Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
6 phạm trù cơ bản của triết học cái nào quan trọng nhất?
Luận văn | Báo cáo 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Nội dung 6 cặp phạm trù của triết học Macle

1. Cái chung và cái riêng

+ Cái chung: là một phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt những thuộc tính không những có ở một sự vật hiện tượng nhất định mà còn được lặp lại trong nhiều sự vật hiện tượng khác nữa.
+ Cái riêng: là một phạm trù triết học dùng để chỉ một sự vật hiện tượng nhất định
+ Cái đơn nhất là cái chung cái duy nhất
Cái chung là cái sâu sắc
Cái riêng là cái phong phú
Cái chung và cái riêng có thể chuyển hóa cho nhau khi có điều kiện thích hợp
Quan hệ biện chứng: Cái chung và cái chung không tách rời nhau, cái chung từ cái riêng mà ra thể hiện trong cái riêng.
Ý nghĩa: Nhận thức phải nắm được cái chung thông qua nhiều cái riêng, phải biết chuyển hóa chung riêng.

2. Nguyên nhân và kết quả

+ Nguyên nhân là sự tương tác qua lại giữa các mặt yếu tố trong một sự vật và giữa các sự vật với nhau gây ra sự biến đổi.
+ Kết quả là những biến đổi do nguyên nhân gây ra.
Quan hệ biện chứng:
- Nhân quả không tách rời nhau, nguyên nhân nào cũng có kết quả, kết quả nào cũng có nguyên nhân.
- Ngân quả là một mối quan hệ phức tạp, một nguyên nhân có thể cho nhiều kết quả, một kết quả có thể do nhiều nguyên nhân.
- Nhân nào thì quả ấy, đúng cả về chất và lượng
Ý nghĩa:
- Muốn có kết quả thì phải tạo nguyên nhân tương xứng
- Muốn biết kết quả thì phải truy nguyên
- Nguồn : http://my.opera.com/linkhoang/blog/2009/03/22/6-cap-pham-tru-co-ban-cua-triet-hoc
21/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
Bạn cũng có thể quan tâm
Vật thể khác vật chất chỗ nào?
Phạm trù người trên mạng rất rộng lớn ?
Vì sao vấn đề triết học là cơ sở phân định các trường phái triết học?
Tại sao nói tín dụng là phạm trù kinh tế?
Vũ trụ được hình thành như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp